Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Kan vi skapa en skola för alla?

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-28 17:04:23

Jag tror att vi kan skapa en skola för alla men hur arbetet ska utövas avgör våra styrdokument, samhällets utveckling också skolans förhållningssätt.

Vad säger då våra styrdokument? Kapitel 3, 3 § Barns och elevers utveckling mot målen står det att alla elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det innebär att om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter som tex. funktionsnedsättningar, psykosociala besvär, koncentrationssvårigheter, svårigheter i socialt samspel eller upprepad och långvarig frånvaro ska vi inom skolan starta en utredning. Utredningen ska beskriva elevens svårigheter och behov och därefter görs en bedömning av elevens behov av särskilt stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Utredningen kan ske i samråd med personal från elevhälsan, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Vi har också internationella dokument att ta hänsyn till. 1994 skrev vi på Salamancadeklarationen som förordar att skolan ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Inkluderingsbegreppet fick också sitt genombrott i samband med att vi skrev på deklarationen. Visst finns det utrymme för tolkningar i Salamancadeklarationen men mycket stämmer överens med vår skollag, som ställer krav på alla elevers utveckling och lärande.

Vad innebär då inkludering? Inkludering är ett förhållningssätt där arbetet planeras med eleven i centrum för att undanröja hinder för deltagande och lärande. Orsaken till elevens svårigheter ska i första hand sökas i undervisningssituationen och inte hos eleven själv.

Hur kan vi då tillmötesgå skollagen och andra styrdokument? Genom att inta ett relationellt förhållningssätt. Eleven är huvudrollsinnehavare och det måste vi inom skolan utgå ifrån.

En framgångsrik utbildning för alla kräver en kombination av samarbete, att vi möter elevens behov och förutsättningar. Ömsesidigt arbete med eleven i centrum är ett begrepp som pekar på helheten i relationen, det inbegriper hela individens engagemang från intellekt till individens synpunkter och kräver en inställning och ett förhållningssätt där man utgår från elevens behov. Utgår vi ifrån ett relationellt synsätt kräver det lyhördhet och öppenhet för att upptäcka, identifiera och bemöta elever som är i behov av särskilt stöd. Och på så sätt tillmötesgår vi också elevens behov, skollagen och övriga styrdokument.

Sammanfattningsvis kan man väl säga att vårt uppdrag inte alltid är enkelt. Men samverkar skolans personal med föräldrar och elever ger vi utrymme till delaktighet och gemensamt ansvar. Och utgår vi från att specialpedagogik vänder sig till alla lärare kan vi tillsammans organisera rutiner och utveckla metoder som ökar samarbetet och kollegialt lärande.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post35

Inkludera genom stöd i klassrummen

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-22 20:36:27

Sitter och tänker på specialpedagogens klassrumsuppdrag, utifrån perspektivet att stötta eleven i klassrummet. Kan man starta ett team som arbetar i klasserna då behov finns eller uppstår? Hur kan isåfall ett sådant arbete förankras och bli ett naturligt inslag i verksamheten? För att det ska vara möjligt tror jag att vi måste utgå från att all personal har ansvar för den specialpedagogiska verksamheten lärare, rektor, fritidspedagoger, förskollärare och hela arbetslag. Specialpedagogik är inte någonting som ska ske på sidan av den ordinarie skolverksamheten. Om så sker riskerar vi att skolan arbetar i parallella system och utanförskap uppstår. Vi måste utgå från ett relationellt perspektiv som bygger på att vi har en helhetssyn där kunskap, fostran och omsorg integreras i hela verksamheten. Där ansvaret för specialpedagogiska ”aktiviteter” hanteras av hela skolan med ledning och stöd av rektor och elevhälsa. Väljer vi denna väg har vi kommit långt.

Som jag tidigare skrivit är det nödvändigt att utreda elevens svårigheter utifrån den miljö hon befinner sig i, vi kan inte isolera problemen till den enskilda eleven. Det betonar även skollagen att skolan ska anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov, och att eleverna ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska behovet av stöd skyndsamt utredas. Huvudprincipen är också att stödet ska ges inom elevens ordinarie undervisningsgrupp.

Åter till frågorna: Kan man starta ett team som arbetar i klassrummen då behov finns eller uppstår? Och hur kan ett sådant arbete förankras och bli ett naturligt inslag i verksamheten? Det finns säkert många skolor som lyckats arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv, jag har läst om Nossebroskolans team. Grundprincipen på Nossebroskolan är att elever ska få stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Målet är att eleverna ska lyckas i klassrummet och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt med eleven i centrum. Specialpedagogen samordnar teamet, hon fördelar resurserna som består av ämneslärare, specialpedagog och speciallärare. Skolan har inte anställt ny personal för detta uppdrag, de har omfördelat resurserna. Varannan vecka träffar specialpedagogen lärare som vill ha insatser i sina klassrum. Därefter tar hon reda på vilka resurslärare som ska besöka klassrummen. Hon stämmer också av scheman, behov och åtgärder. Resurserna är inte fokuserade på ämnen utan finns övergripande. Detta arbetssätt och förhållningssätt har bidragit till att fler elever uppnått kunskapskraven än tidigare. Nossebroskolans förändringsarbete följs upp av ett femårigt forskningsprojekt.

Detta inkluderande arbete tar inte bort behovet av särskilt stöd men det ger elever som behöver extra stöd en möjlighet att lyckas i klassrummet, att fungera som de andra eleverna och att känna delaktighet. Syftet med att skapa ett team som besöker klasserna är att ge elever extra stöd för att komma vidare i sitt lärande men också för att vara ett stöd i hela undervisningssituationen tillsammans med läraren. Det här arbetssättet skulle jag vill pröva på.

Läs mer om Nossebroskolans arbete via Skolverket  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post33

Särskilt stöd kräver samarbete

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-20 16:08:27

Vårterminen har startat och mitt klassrumsuppdrag är återigen igång. Idag var en sådan dag då jag var delaktig i klassrummet. Läraren startade lektionen med en genomgång av hur en argumenterande text ska struktureras, därefter var det dags för eleverna att i grupp om två starta arbetet. Denna dubbellektion hann jag både sätta igång några elever, repetera uppgiften för de som behövde och visa några elever hur de kan arbeta med ett rättstavningsprogram.

Klassrumsuppdraget är så viktigt, elever som är i behov av extra stöd får det i klassrummet. Istället för att ta ut eleven från undervisningen kliver jag in. Läraren och jag samarbetar och leder eleverna framåt i sitt lärande. Vi återkopplar, prövar olika strategier, hjälper eleverna med att komma igång samt söker goda lärande miljöer. Undervisningssituationen blir också mycket lugnare, fler elever finner studiero. Detta arbete kräver förstås en grundlig utredning av elevens svårigheter och behov för att ta reda på hur stödet ska utformas och förankras. Det är ju också skillnad på särskilt stöd och anpassningar.

Enligt skollagen saknar särskilt stöd någon definition det är elevens behov som avgör det särskilda stödet. Men särskilt stöd kan vara att läraren anpassar undervisningen, extra personal i klassrummet, externt samarbete, anpassning av läromedel, ämnesspecifikt, igångsättare, motiverande samtal med mycket mera. Anpassningar är sådant stöd som inte betraktas som särskilt stöd och som ingår i en del av den dagliga undervisningen. Exempel på anpassningar i klassrummet kan vara att eleven får förlängd skrivtid, alternativa redovisningsformer, muntlig komplettering, hjälp med delmål, rättstavningsprogram, talsyntes, inläst material med mera.

Om en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram upprättas. Om utredningen visar att stödet kan ske med anpassningar upprättas inte ett åtgärdsprogram men anpassningarna måste dokumenteras och beskrivas.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post32

Inkludera specialpedagogen

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2013-12-19 17:35:00

För att vara delaktig i klassrummet med att stötta elevers behov och för att vara med och skapa en adekvat skolmiljö är det mycket viktigt att jag som specialpedagog har ett bra samarbete med lärarna, och att vi ständigt kommunicerar om eleverna för att skapa en planering för undervisningen. Mitt specialpedagogiska uppdrag handlar ju om att koppla svårigheterna till omgivningen för att finna anpassningar och stöd, ändå är klassrumsuppdraget inte så tydligt som jag önskar. Men för att elever i behov av stöd ska känna tillhörighet och sammanhang anser jag att det är jag som då och då måste förflytta mig till elevens verklighet och inte tvärtom, att eleven förflyttas ut ur klassrummet till ett specrum för att arbeta med en skoluppgift. Hur jag och läraren ska planera verksamheten är dock oklart och kräver ett gediget utvecklingsarbete.

Första gången jag besöker ett klassrum presenterar jag mig för eleverna, berättar syftet med min vistelse, svarar på elevfrågor för att därefter inta en observerande roll. Efteråt pratar läraren och jag om hur arbetet ska fortlöpa, hur min roll ska förankras i klassrummet och hur planeringen kring undervisningen ska organiseras och struktureras. På individnivå kan jag tillsammans med läraren bidra till att hjälpa eleven till självhjälp, stötta elever med planering av uppgifter, gå igenom instruktioner bitvis, arbeta med läs- och skrivstrategier, kompensera, delmål, starta, bekräfta och återkoppla. På grupp- och organisationsnivå handlar det om att hitta långsiktiga alternativ för att sträva efter kvalitet i undervisningen, hur undervisningen kan utformas för att möta elevernas olika behov, hur start och avslut av lektioner kan skapas, placeringar i klassrummet med mera.

Klassrumsuppdraget är inte ett enkelt uppdrag, än har vi mycket att göra. Men så länge det känns viktigt och roligt tänker jag fortsätta. Jag ser det som ett utvecklingsarbete som behöver tid och engagemang. Jag vill vara behjälplig med att utveckla formativa miljöer där skolans syfte och mål tydliggörs, där vi kontinuerligt följer upp och ger elever återkoppling för att eleverna ska uppnå måluppfyllelse, verka för elevinflytande och där vi är många som samarbetar kring eleverna. Lyckas vi med detta tror jag att vi har mycket att vinna.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post24

Vad är specialpedagogik?

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2013-11-01 08:47:33
Vad är specialpedagogik?
Specialpedagogisk forskning brukar utgå från två perspektiv, traditionellt, individualistiskt perspektiv med fästen från psykologi och medicin samt alternativt perspektiv där man utgår från sociala faktorer. I det traditionella, individualistiska perspektivet utgår man från att problemen ligger hos individen medan det alternativa perspektivet inte ser eleven som bärare av problem utan vidgar synfältet för att titta på omkringliggande faktorers betydelse för skolsvårigheterna (Claes, Nilholm 2005).

Alla vet att specialpedagogik är kopplat till lärande, det säger ingen emot eller att ämnet är tvärvetenskapligt. När specialpedagogens roll kommer på tal är åsikterna delade. I boken Brister eller Olikheter (2000) hittade jag en intressant sammanställning som klargjorde två olika synsätt på specialpedagogiskt förfarande. Dessa synsätt kvarstår än i dag trots att det ena perspektivet tyder på ett inkluderande arbete, som är ett av skolan uppdrag, och gör skolan till alla.

Ett relationellt perspektiv

Ett kategoriskt perspektiv

Uppfattning av pedagogisk kompetens

Förmågan att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar till lärande hos eleverna

Ämnesspecifik och undervisningscentrerad

Uppfattning av specialpedagogisk kompetens

Kvalificerad hjälp att planera en differentiering i undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp direktrelaterad till elevers uppvisade svårigheter

Orsaker till specialpedagogiska behov

Elever i svårigheter. Svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i utbildningsmiljön

Elever med svårigheter.

Svårigheterna är antingen medfödda eller på annat sätt individbundna

Tidsperspektiv

Långsiktighet

Kortsiktighet

Fokus för specialpedagogiska åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljö

Eleven

Förläggning av ansvaret för specialpedagogisk verksamhet

Arbetsenheter- lag och lärare med aktivt stöd från rektor

Speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal

Figur av Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval enligt Persson, B (1998). Via (Hans Atterström, Roland S. Persson. 2000).

Relationellt perspektiv är den väg vi måste ta. Ansvaret för verksamheten måste ligga hos alla som arbetar och leder en förskola/skola. Elevens svårigheter måste utredas utifrån den miljö hon befinner sig i, det går inte att isolera problemen till eleven.
Specialpedagogiken är inte längre begränsad till enbart utbildade specialpedagoger. Det inkluderande förhållningssättet ställer krav på läraren och hennes arbete tillsammans med eleven i klassummet. Elevens behov av tillhörighet, arbetsätt och strategier är stora i ett samhälle som ställer krav på kritiskt tänkande, kreativitet, dialog och reflektion. Det ställer också krav på specialpedagogen som måste flytta ut verksamheten till klassrummet. Under många år har jag tillsammans med lärare och elever varit aktiv i klassrummen, jag ska berätta mer om det, men det i sin tur ställer krav på delaktighet i planeringen av undervisningen. Jag är starkt intresserad av att hitta bra och gynnsamma vägar till samarbete. Om vi samarbetar kommer fler elever uppnå sina mål och förhoppningsvis stärker det tillhörighetskänslan och självtilliten.

Intervju med Claes Nilholm och Bengt Persson: Specialpedagogik i förändring

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post2
« Previous