Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Skapa nätverk

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-29 17:19:37

Elevhälsan behöver skapa nätverk

Elevhälsans olika professioner (kurator, skolsyster, specialpedagog, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog) behöver delta i forsknings- och utvecklingsarbete för att få mer kunskap om vetenskapliga metoder. Det är viktigt för den lilla enhetens utveckling men också för regionens. Elevhälsopersonalens olika professioner är oftast ensamma på skolorna vilket gör att behov av nätverk finns, både lokalt och regionalt, för att ta reda på hur andra yrkeskollegor arbetar med utvecklingsarbete, vetenskapliga metoder, förhållningssätt, bemötande och hur de olika yrkesrollerna arbetar med elevfrågor. Det handlar om att ta vara på varandras kompetens och att delge varandra. Kollegiala nätverk fyller även andra funktioner, till exempel är det en bra väg att möta ensamheten i sin yrkesroll. Att få träffa personer i liknande situationer med samma svårigheter som uppstår i sin yrkesroll är stödjande och utvecklande. Nätverk kan också vara en väg till en likvärdig elevhälsa, baserad på lagar och lokala/regionala behov. Så se till att skapa nätverk, det stärker rollerna och professionerna.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post107

Pedagogisk utredning tydliggör och åtgärdsprogram är ett verktyg

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-23 18:38:36

Skolor gör inte pedagogiska utredningar eller upprättar åtgärdsprogram för Skolinspektionen. Utredningens syfte är att ta reda på elevens behov av särskilt stöd. Tack vare utredningen får vi ett underlag som ökar förståelsen för varför eleven har svårigheter i skolan och hur elevens behov yttrar sig. Vidare får vi information om hur undervisningen planeras, hur vi anpassar undervisningen och material till elevernas skilda förutsättningar till lärande, hur vi lägger upp scheman med mera. Helheten runt eleven blir tydlig eftersom vi kartlägger på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

En utredning kan visa att eleven inte är i behov av särskilt stöd, att det finns begränsade svårigheter som kan tillgodoses genom att skolan gör anpassningar. I dessa fall behöver inte åtgärdsprogram upprättas. Däremot bör det beskrivas i utredningen vad för anpassningar som ska göras. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd upprättar vi ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett verktyg för både eleven också skolpersonal, som är involverad med att stödja eleven som är i behov av särskilt stöd. Det blir ett tydligt dokument över åtgärder som ska ske, vilken skolpersonal som ansvarar för stödåtgärderna och vilka mål åtgärderna inriktas mot. Detta dokument underlättar arbetet eftersom det tydliggör elevens behov, mål vi arbetar mot, vad som ska göras, när det ska göras, ansvarsområden och när uppföljning och utvärdering ska ske.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post101

Vad säger Skolinspektionen om särskilt stöd

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-08 17:16:18

Det är inte för Skolinspektionen vi ska utreda elevernas behov eller upprätta åtgärdsprogram men det är intressant att ta reda på vad de tittar på när de granskar särskilt stöd på grund- och gymnasieskolor. Skolinspektionen anser också att det är värdefullt för skolor att reflektera över vad som granskas.

Skolinspektionen beskriver på hemsidan www.skolinspektionen.se områden som de tittar på inom området särskilt stöd. Nedan har jag sammanställt information som jag funnit på hemsidan.

Skolinspektionen granskar särskilt stöd

- Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd

- Beslut om åtgärdsprogram

- Krav på åtgärdsprogram

- Stöd inom den undervisningsgrupp eleven tillhör

- Studiehandledning på modersmål

Skolinspektionen granskar att skolornas utredningar kartlägger elevens behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska innehålla möjliga slutsatser till varför eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Utredningen ska ske inom individ-, grupp- och organisationsnivå. Inspektionen tittar också på att de lärare som berörs är delaktiga i utredningsarbetet och att skolan har rutiner för hur utredningarna dokumenteras.

Skolinspektionen granskar åtgärdsprogrammets stödåtgärder, att åtgärderna följs upp och att utvärdering sker.

Det finns ingen mall över hur åtgärdsprogrammen ska struktureras bara vad det ska innehålla. Skolinspektionen granskar åtgärdsprogrammens innehåll, alltså:

- Hur ser elevens behov ut

- Hur tillgodoses elevens behov och vilka åtgärder vidtas

- Hur följs åtgärderna upp och utvärderas

Vidare granskar Skolinspektionen att det särskilda stödet ges inom den klass eleven tillhör samt att elever som är i behov av en studiehandledning på sitt modersmål får tillgång till det. Även rektors beslut om olika undervisningsgrupper som till exempel enskild undervisning kontrolleras och att skolor samverkar med andra verksamheter till exempel socialtjänsten.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post86

Vad är särskilt stöd?

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-07 12:06:34

Skollagen har ingen definition av begreppet särskilt stöd och det finns inte definierat vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev ska få särskilt stöd (Skolverkets allmänna råd, 2013). Det är upp till skolorna att avgöra vad som avses med särskilt stöd och vem som ska erbjudas det särskilda stödet. Oavsett vad särskilt stöd innefattar och vem som ska erbjudas står det i lagen att skolan ska ge elever stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

1 kapitel. Inledande bestämmelser

Syftet med utbildningen enligt skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Det kommer alltid finnas elever som någon gång under sin skoltid stöter på svårigheter och behöver särskilt stöd. Liksom elever som kan behöva särskilt stöd under hela skoltiden.

Som huvudregel ska särskilt stöd ges inom den elevgrupp eleven vanligtvis tillhör. Eleven kan under en tid få särskilt stöd genom enskild undervisning under förutsättning att skolan prövat att ge eleven särskilt stöd i den grupp eleven vanligtvis tillhör. Dock är det viktigt att enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång inte ersätter en prövning om att placera eleven i annan skolform.

Det är upp till skolan att avgöra om en elev är i behov av särskilt stöd. För att ta reda på varför eleven har svårigheter i skolan och hur behoven ser ut måste skolan starta en utredning. 3 kap 8 § skollagen .

UTREDNINGSUPPDRAGET

Utredningsuppdraget kan rektorn utföra själv eller delegera till personal på skolan. Utredningar av elevs behov till särskilt stöd kan vara olika omfattande. Om en elev inte uppfyller delar av kunskapskraven och orsakerna är tydliga kan utredningen ske snabbt. Om en elev har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, svårigheter socialt, koncentrationssvårigheter eller språkstörningar krävs en mer grundlig utredningsinsats, skolan behöver kartlägga och analysera hela skolsituationen. En grundlig utredning innebär att skolan involverar specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator eller/och psykolog. Det förekommer också att skolans utredning behöver kompletteras med hjälp av extern utredningskompetens. Den externa utredningen kan fungera som underlag för skolans beslut av elevens behov av särskilt stöd.

Det är mycket viktigt att skolor har kunskap om att oavsett om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är det inte tillräckligt eller avgörande för bedömning om elevens behov av särskilt stöd. En diagnos betyder inte per automatik att eleven är i behov av särskilt stöd. En diagnos får aldrig vara ett villkor för att skolan ska erbjuda elever särskilt stöd.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post85

Följa upp och utvärdera del 5

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-13 17:29:32

Följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammet

Följa upp innebär kontinuerlig uppföljning av att beslutade åtgärder har genomförts och att de har förväntad effekt. Detta sker i den dagliga verksamheten.

Utvärdering innebär att lärare tillsammans med elev och vårdnadshavare gör en helhetsbedömning av mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet. Inför utvärderingen bör det finnas information från den personal som är involverad i åtgärderna kring eleven.

Förslag på utvärderingsfrågor:

- Har åtgärderna genomförts?

- Hur har åtgärderna fungerat?

- I vilken utsträckning har eleven uppnått de kortsiktiga målen i åtgärdsprogrammet?

- Hur utvecklas eleven i riktning mot kunskapsmålen och kunskapskraven?

- Behöver åtgärdsprogrammet revideras?

Sammanfattningsvis kan man säga att åtgärdsprogram är den enda garanti som skollagen har för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de är i behov av, och är en viktig väg mot en likvärdig skola för alla. Ett pedagogiskt verktyg för lärare och en bekräftelse på stödåtgärder skolan ska arbeta med tillsammans med eleven.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post59

Utarbeta del 4

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-10 09:31:24

Utarbeta åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen ska vara ett fungerande redskap i det praktiska arbetet. Åtgärdsprogrammen ska utgå från elevens behov, mål som åtgärderna kommer att inriktas mot, åtgärder som skolan utarbetar och ansvarsområden. När åtgärdsprogrammet utarbetas är det lämpligt att utgå från fyra delar: behov, mål, åtgärder och ansvariga.

Behov

I åtgärdsprogrammet ska det framgå elevens svårigheter och behov. Informationen hämtas från den utredning som skolan arbetat med för att utarbeta mål och åtgärder. Precis som i utredningen är det viktigt att undvika värdeladdade formuleringar som till exempel personliga egenskaper.

Mål

Dokumentera vilka mål åtgärderna kommer att inriktas mot. Målen ska handla om elevens behov och vara konkreta, utgå från kunskapskraven och kunskapsmålen i läroplanen. Samtliga mål ska kunna följas upp och utvärderas. Korta mål är viktiga för elevens självkänsla och självförtroende och gör arbetet lättare att överblicka.

Åtgärder

Det kan handla om att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett visst ämne, ett särskilt sätt att strukturera innehållet i undervisningen eller en anpassning av läromedel och pedagogiska hjälpmedel till exempel särskilda digitala verktyg. Vid återkommande långvarig frånvaro kan det handla om att använda motivationsskapande metoder för att åter få eleven att delta i undervisningen. Andra åtgärder kan handla om att se över och förändra hur skolan organiserar undervisningen och lärmiljön för att stödja eleven i gruppen och i det sociala samspelet” (Skolverkets allmänna råd, 2013).

Ansvariga

Självklart är det eleven som ska ansvara för åtgärderna och ta ansvar för sitt lärande utifrån mognad och ålder, men ansvaret för genomförandet av de särskilda stödet ligger alltid på skolan. Därför är det mycket viktigt att det i åtgärdsprogrammet framgår vem som ansvarar för de olika åtgärderna. På så sätt undkommer vi också att någon elev ramlar mellan stolarna.

Vid upprättande av åtgärdsprogram ska elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Extern kompetens kan också medverka men det är alltid skolan som slutligen beslutar om åtgärderna. Mentor har ett informationsansvar gentemot den personal som är involverande i åtgärderna kring eleven. Åtgärder och anpassningar ska genomföras så snart beslut om åtgärdsprogram är fattat.

Samlat åtgärdsprogram

Om en elev är i behov av av särskilt stöd i fler ämnen/kurser utarbetar skolan ett samlat åtgärdsprogram för eleven. Trots att åtgärdsprogrammet är samlat behöver det framgå vad som gäller för respektive ämne/kurs och vem som ansvarar för de olika åtgärderna.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas” (3 kap. 9§ Barns och elevers utveckling mot målen).  • Comments(1)//www.specmaja.se/#post54

Utreda del 3

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-06 19:54:46

Åtgärdsprogramsprocessen UTREDA.

Utredningen inför eventuellt åtgärdsprogram kan underlättas genom att dela in utredningsdokumenten i tre delar individ, grupp och organisation. Klicka på länken så får ni fram en utredningsblankett som jag använder mig utav på skolor.
LÄNK TILL UTREDNINGSBLANKETT

Individnivå

Kartläggningen kan innefatta lärares observationer, anpassningar som gjorts och vad det har lett till, uppgifter från elev och vårdnadshavare, nationella prov, betyg, närvaro, information från elevhälsan samt tidigare åtgärdsprogram och utredningar. Tänk på att psykologiska, sociala, medicinska eller specialpedagogiska underlag kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda.

Gruppnivå

Kartläggningen kan behandla vilka pedagogiska metoder som används i klassrummet, hur elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljö är organiserad. Kartläggningen innebär också att man gör en kritisk granskning av sina egna undervisningsmetoder/arbetssätt.

Skolnivå

Kartläggningen kan innefatta hur skolan organiserar verksamheten och fördelar resurserna.

När kartläggningen är klar görs en bedömning av om eleven är i behov av anpassningar och/eller särskilt stöd. En utredning kan visa att en elev inte är i behov av särskilt stöd men i behov av anpassningar. Anpassningar bör dokumenteras, till exempel i utredningsdelen. Det behöver framgå av utredningen när den är gjord och vem som har gjort den samt befattning. Utredningen måste dokumenteras skriftligt då den kan överklagas av vårdnadshavare samt elever som är över 16 år (28 kap. 12§, 16§ Överklagande).

Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post50

Uppmärksamma del 2

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-04 18:01:48

Åtgärdsprogramsprocessen uppmärksamma.

När personalen på skolan uppmärksammar att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter som till exempel funktionsnedsättningar, psykosociala besvär, koncentrationssvårigheter, svårigheter i socialt samspel samt upprepad eller långvarig frånvaro måste läraren kontakta rektor och ta reda på vad som ligger till grund för svårigheterna. Innan utredningen startar ska skolan kontakta eleven och vårdnadshavaren. Viktigt är att ett samtal om svårigheter inte får skjutas upp med hänvisning till att ett utvecklingssamtal ska hållas senare under terminen.

För att alla elever ska känna till vad ett åtgärdsprogram är kan det vara bra att skolans personal vid något lämpligt tillfälle informerar alla elever om möjligheten till särskilt stöd. Det kan också vara bra att skolan ger allmän information till vårdnadshavarna om vad ett åtgärdsprogram är , hur arbetet med åtgärdsprogram fungerar och att ett beslut om åtgärdsprogram går att överklaga” (Arbeta med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolverkets allmänna råd, 2013).  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post47

Åtgärdsprogramsprocessen del 1

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-03 11:25:47

Åtgärdsprogramsprocessen
uppmärksamma, utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera.

Det pratas mycket om att åtgärdsprogrammen inte fyller någon funktion och några anser att den bör tas bort eller i varje fall minimeras för att underlätta för oss lärare. Men varför skriver vi åtgärdsprogram? Därför att det hjälper oss som arbetar inom skolan att strukturera upp vad som ska göra, hur det ska göras, vilka mål det handlar om, vem som ansvarar för insatserna och när det ska avslutas. Det är ett pedagogiskt stödverktyg som tydliggör en arbetsgång i syfte att säkerställa att eleven får det stöd hon behöver för att lära och utvecklas. Ett dokument som hjälper oss att utgå från elevens behov och förutsättningar för att uppnå lärande och deltagande i undervisningen.

Redan i Lgr 80 bestämdes det att åtgärdsprogram skulle utgå från elevens behov och att åtgärderna skulle sättas in i undervisningen samt följas upp (SOU 1998:66 Den kommunala skolan). Syftet med ”dåtidens” åtgärdsprogram var densamma som idag, att elever ska uppnå lärande utifrån sina förutsättningar. Skillnaden handlar mer om att dagens åtgärdsprogram ställer högre krav på hur programmet organiseras med utredning, planering, ansvarsområden och uppföljning.

Åtgärdsprogramsprocessen, inför att eventuellt upprätta ett åtgärdsprogram, ställer krav på att skolan skapar rutiner. För att undvika att någon elev inte får det stöd eller anpassningar som de är i behov av kan skolans arbetslag träffas en gång i veckan för att prata elevärenden, utredningar, uppföljningar, åtgärdsprogram med mera. Syftet med en sådan rutin är också att kollegor får stöd av varandra, ingen är ensam i detta arbete. Finns det någon elev som är i behov av en pedagogisk utredning sätts utredningsarbetet i gång.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post46

Elevhälsans förebyggande arbete

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-02 08:05:36

Elevhälsan förebyggande arbete

Dagens blogginlägg är en fortsättning på elevhälsans uppdrag, olika perspektiv på elevhälsan.

Elevhälsans Förebyggande uppdrag innefattar insatser som gör det möjligt att tidigt identifiera och åtgärda beteendemönster som visar på skolsvårigheter. Fungerar elever och grupper blir det lättare att arbeta inkluderande och motverka utanförskap. Det förebyggande arbetet handlar också om att utveckla skolans kompetens vad gäller läs- och skrivinlärning med mera.

Att identifiera och undanröja hinder för elever i behov av särskilt stöd innebär bland annat att skolan måste starta en utredning på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Elevhälsan behöver:

- vara delaktig i att utveckla skolans kompetens inom läs- och skrivinlärning

- handleda och konsultera i arbetet med elever i behov av stöd, utredningsarbetet samt åtgärder

- samarbeta med lärarna och eleverna i arbetet med att möta elever i behov av särskilt stöd

- vara delaktig på arbetslagsträffar för att följa upp arbetet med elever i behov av stöd och åtgärdsprogram

- vara delaktig i den enskildes elevens utredningsarbeten

- träffa elever

Jag har skrivit om det tidigare och jag gör det igen: alla skolans professioner måste samarbeta. Olika professioners perspektiv ska tas tillvara för att belysa och förstå vad som främjar elevernas lärande och utveckling. För att bilda en helhet måste elevernas enskilda delar synliggöras och detta kan bara ske i samarbete.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post45
« PreviousNext »