Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Olika perspektiv på elevhälsan

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-02-24 13:29:39

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I detta blogginlägg tänkte jag beskriva vad det hälsofrämjande uppdraget innebär utifrån skollagen.

Elevhälsans hälsofrämjande arbete innebär insatser i skolans organisation i syfte att skapa en skola som ger förutsättningar för elevernas och personalens möjlighet till lärande och utveckling. Det omfattar hela skolmiljön alltså klassrummen, korridorer, matsalen, toaletter med mera. Det handlar om att skapa en trygg miljö där både elever och personal vistas. En trygg skolorganisation främjar elevernas lärande, hälsa och självkänsla. Vilket i sin tur kan leda till att behovet av individuella insatser som till exempel mobbning kan minskas. Inom detta uppdrag ingår även insatser som bidrar till skolans förhållningssätt för att möta elever i behov av särskilt stöd men också för att stödja skolans personal. Hur kan ett sådant arbete planeras och organiseras?

Elevhälsan behöver:

- vara delaktig på ledningsnivå

- tid till att synas och finnas med i elevernas vardag

- vara aktiv i skolans värdegrundsarbete och skolkulturarbete

- tillsammans med lärarna vara med och planera samt arbeta med eleverna om skolans värdegrund

- undervisa om tobak, droger, doping, jämställdhet, sex och samlevnad

- erbjuda hälsobesök

- aktiv i arbetet mot diskriminering

- stödja personalen i bemötandefrågor

- handledning och konsultation i arbetet med elever i behov av stöd, utredningsarbetet samt åtgärder

- arbeta med kamratstödjare

Detta arbeta ska implementeras i skolan och inte ske i form av kortsiktiga projekt. Drop- in tider är ett bra forum till att konsultera och handleda skolpersonal i arbetet med eleverna men också i åtgärdsprogramsprocessen.

Skolans organisation måste utformas så att samtlig personal arbetar åt samma mål som bygger på gemensamma kunskaper och insatser. När vi når dit finns goda möjligheter till en likvärdig skola.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post43

Elevhälsan

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-02-03 12:32:15

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan har en central roll för att främja elevernas utveckling och lärande mot utbildningens mål.

Vad innebär detta? Utöver att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande så finns ett stort ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Det är viktigt då forskning visar att lärande är centralt för elevens hälsa, det finns ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och utanförskap. Det handlar om att tillsammans med övrig skolverksamhet skapa en trygg lärmiljö som ger förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, vilket innebär att elevhälsan ska identifiera och undanröja hinder för alla elever men särskilt för elever i behov av stöd.

Elevhälsans inriktning beskrivs utifrån generella, förebyggande åtgärder, eller särskilda insatser, riktade åtgärder på individnivå.

Länk till tabell som visar på elevhälsouppgifter som kan ha relevans för skolans verksamhet inom respektive fält


Hälsofrämjande arbete
innebär insatser i syfte att skapa en skola som ger organisatoriska förutsättningar för elevernas och personalens möjlighet till lärande och utveckling. Det omfattar hela skolmiljön för att skapa en trygg miljö för elever att vistas i. Inom detta uppdrag ingår även insatser som bidrar till skolans förhållningssätt för att möta elever i behov av särskilt stöd samt för att stödja skolans personal inom verksamheten.

Förebyggande arbete innefattar insatser som gör det möjligt att tidigt identifiera och åtgärda beteendemönster som visar på skolsvårigheter. Fungerar elever och grupper blir det lättare att arbeta inkluderande och motverka utanförskap. Tidiga tecken på utanförskap kan vara sen ankomst, skolk, eleven kan inte hantera frustration på ett konstruktivt sätt osv. Det förebyggande arbetet handlar också om att utveckla skolans kompetens vad gäller läs- och skrivinlärning med mera.

Att identifiera och undanröja hinder för elever i behov av särskilt stöd innebär bland annat att skolan måste starta en utredning på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Mentorn startar en pedagogisk utredning där elevens samtliga undervisande lärare bidrar med informationen om vad som fungerar bra eller/och uppvisar för svårigheter. Behövs övergripande hjälp med utredningen kopplas elevhälsan in. För att elever i behov av särskilt stöd inte ska ramla mellan stolarna är det mentorn som har ett övergripande ansvar för att åtgärdsprogrammet upprättas, följs upp, och utvärderas.

Sammanfattningsvis innebär det att alla skolans professioner måste samarbeta. Olika professioners perspektiv ska tas tillvara för att belysa och förstå vad som främjar elevernas lärande och utveckling. ”För att olika synsätt och perspektiv ska leda till att helheten blir mer än summan av de enskilda delarna måste de synliggöras. Om detta inte görs finns risken att antingen hamna i en konflikt mellan olika perspektiv, som omöjliggör ett fruktbart samarbete ... ” (Nya skollagen – samverkan, sekretess, dokumentation 2011-2012 Nr1). Vilken skola vill vi ha?  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post37
« Previous