Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Pedagogisk utredning tydliggör och åtgärdsprogram är ett verktyg

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-23 18:38:36

Skolor gör inte pedagogiska utredningar eller upprättar åtgärdsprogram för Skolinspektionen. Utredningens syfte är att ta reda på elevens behov av särskilt stöd. Tack vare utredningen får vi ett underlag som ökar förståelsen för varför eleven har svårigheter i skolan och hur elevens behov yttrar sig. Vidare får vi information om hur undervisningen planeras, hur vi anpassar undervisningen och material till elevernas skilda förutsättningar till lärande, hur vi lägger upp scheman med mera. Helheten runt eleven blir tydlig eftersom vi kartlägger på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

En utredning kan visa att eleven inte är i behov av särskilt stöd, att det finns begränsade svårigheter som kan tillgodoses genom att skolan gör anpassningar. I dessa fall behöver inte åtgärdsprogram upprättas. Däremot bör det beskrivas i utredningen vad för anpassningar som ska göras. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd upprättar vi ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett verktyg för både eleven också skolpersonal, som är involverad med att stödja eleven som är i behov av särskilt stöd. Det blir ett tydligt dokument över åtgärder som ska ske, vilken skolpersonal som ansvarar för stödåtgärderna och vilka mål åtgärderna inriktas mot. Detta dokument underlättar arbetet eftersom det tydliggör elevens behov, mål vi arbetar mot, vad som ska göras, när det ska göras, ansvarsområden och när uppföljning och utvärdering ska ske.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post101