Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Ordbank

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2013-11-17 14:02:14

En viktig faktor för läsförståelse är att eleverna har ordförståelse. För att utveckla ordförståelsen kan man integrera några språkbaserade aktiviteter tillsammans med ämnesundervisningen. Under min tid som undervisande lärare på gymnasiet arbetade jag mycket med ordbanker. Tillsammans med eleverna skapade vi gemensamma ordbanker som var ämnesspecifikt för Barn- och fritidsprogrammet. På samma gång som jag skrev upp orden eller begreppen på Whiteboarden pratade vi om dess innebörd. Dessa ordbanker lät vi vara uppskrivna på tavlan under en tid så att alla kunde se dem vilket också blev ett bra hjälpmedel för elevens ordförståelse. Efter hand bokfördes orden i elevernas datorer. Westlund B (2009) beskriver i boken Att undervisa i läsförståelse att när elever får orden förklarade samtidigt som det skrivs ner, vilket också innefattar uttal, registrerar hjärnan ordets sammansättning som på så vis lagras i långtidsminnet. Om eleven kan få fram information som lagrats i långtidsminnet kan hon använda det till att förstå den text hon läser.

Ordbanker kan användas på många olika sätt det kan till exempel var en förteckning över ord som den enskilde eleven behöver träna på, begrepp som eleven behöver förbereda sig på inför ett nytt skolmoment, en förteckning över kursspecifika ord, klarläggande av kunskapskraven eller förteckningar över sammanlänkande ord med mycket mera.

Gibbons beskriver i sin bok Lyft språket lyft lärandet (2011) hur lärare kan arbeta med läs- och skrivundervisning för att öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Hennes övningar har jag använt mig mycket av tillsammans med alla elever oavsett förstaspråk. Jag rekommenderar alla att läsa hennes böcker.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post12