Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Cirkelmodellen

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-05-13 16:34:11

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har konstruerats av forskare som bland annat Derewianka och andra som engagerat sig inom genrepedagogiken. Cirkelmodellen används till att förtydliga och göra elever förtrogna med olika texttyper. Genom att lärare visar elever olika språkliga drag som karakteriserar en viss kategori av text, blir eleverna förtrogna med de olika texttyperna. Cirkelmodellen kan göras explicit. Med explicit undervisning menar Gibbons (2009) att eleverna uppmuntras till att fundera på hur språket kan användas till olika ändamål och till olika åhörare. Det handlar om att lära eleverna att använda sina kunskaper i det verkliga livet, inte bara livet inom skolans miljö. Gibbons menar att språkförståelsen utvecklas i ett naturligt sammanhang. Explicit undervisning vill uppmuntra eleverna till att aktivt delta i sin inlärning, de ska bli självständiga i sitt skrivande och de ska lära sig att kritiskt granska språkets användning. Det innebär att eleverna tillsammans dekonstruerar skolans texter för att ta reda på hur texterna är paketerade, texternas ordförråd och vilka grammatiska drag som används. Den explicita undervisningen innefattar också att lärarna konstruerar gemensamma texter för att eleverna ska få goda råd och förebilder för sitt individuella skrivande.

Cirkelmodellen är uppdelad i fyra faser:

Fas 1: eleverna ska bygga upp kunskap kring ämnesområdet. Eleverna ska få mycket bakgrundskunskap kring det ämne de ska skriva om. Fokus ligger främst på textens innehåll. Inom denna fas ligger tonvikten på att eleverna ska tala, lyssna, läsa, samla information och föra anteckningar.

Fas 2: eleverna ska studera texter inom den genre de ska skriva om, för att få förebilder. Eleverna ska bekanta sig med texttypens syfte, struktur och språkliga drag. I denna fas ligger fokus främst på form och funktion.

Fas 3: eleverna och läraren ska skriva en gemensam text. Inom denna fas är det viktigt att eleverna får se hur texten byggs upp. Eleverna måste förstå både textens språk och textens innehåll.

Fas 4: inom denna fas ska eleverna enskilt skriva en individuell text.

Viktigt med cirkelmodellen är att veta att det kan ta flera veckor att gå igenom faserna, cirkelmodellen kräver mer tid en enbart en lektion. Modellen leder eleverna genom varje fas och slutmålet är att eleverna självständigt ska utföra sitt skrivande. När eleverna lärt sig använda de specialistspråk som utmärker varje enskild genre, närmar sig eleverna skriftspråkets uttrycksnormer. Varje fas kan integreras med grammatiska övningar som fokuserar på texternas språkliga drag.
Lycka till!

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post121