Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Diskussion om förhållningssätt

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2013-11-21 21:53:41

Kortfattat ska jag försöka svara på frågorna om sociokulturell teori och förhållningssätt.

Undervisning och inlärning utifrån det sociokulturella synsättet för oss bort från debatten kring lärarcentrerat och elevcentrerat lärande mot en enhetlig teori om undervisning och inlärning där både lärare och elever är aktiva deltagare, där lärandet sker i samarbete. Det sociokulturella perspektivet på lärande riktar sig mot hur individer och kollektiv samspelar i samhället. Formativ bedömning bygger en del av sin teori på det sociokulturella perspektivet vilket tydliggörs genom att formativ bedömning betraktar lärandet som knutet till ett sammanhang.

Jag tror att många elever kan bli delaktiga i undervisningen genom att skolan arbetar strukturerat med formativ bedömning. När vi intar ett formativt förhållningssätt kan vi lättare förekomma svårigheter i undervisningen genom kontinuerlig återkoppling av arbetssätt, strategier, kunskapsnivåer och elevens syn på sitt eget lärande. Formativ bedömning har många likheter med förhållningssättet inkludering där vi skapar en miljö som inbjuder till delaktighet och inflytande och där vi medvetet söker svårigheterna i undervisningssituationen. Oavsett så handlar det om att se varje elevs olikhet som en tillgång. För att lyckas med inkluderingsuppdraget måste lärarna se alla elever som viktiga konstaterar Claes Nilholm.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post14