Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Snabb formativ bedömning

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-06-15 13:45:19

Snabb formativ bedömning

Inför nästa termin vill jag bara återigen blogga om hur vi lärare kan arbeta med snabb formativ bedömning. Fokus ligger på de beslut som lärare och elev fattar under lektionerna. Det handlar om att få underlag för lärarens eller elevens bedömning över viktiga beslut för att komma vidare i lärandet. Exempel på frågor: ”Behöver jag läsa mer om … Öva en gång till inom området... Vad behövs för att komma vidare i... Har du prövat att … och så vidare. William (2009) kallar snabb formativ bedömning för den återkoppling som sker under lektionstid, bedömningar som sker 2- 5 gånger per vecka. Studier som William mfl. (2009) gjort visar att när formativa bedömningsmetoder integreras med läraraktiviteter som sker under lektionstid möjliggörs ökade elevprestationer (Hattie. 2012).

Fem huvudstrategier.

- Tydliggör kunskapskraven och kriterier. Detta sker vid fler tillfällen under terminen.

- Genomföra klassrumsdiskussioner samt uppgifter som bekräftar

- Återkoppling som för lärandet framåt

- Kamratbedömning, eleverna är resurser för varandra

- Aktivera eleverna som ägare till sitt lärande

- Återkoppling är mest effektiv när den erbjuds stegvis i växande mängd.

Återkopplingsnivåer och återkopplingsfrågor

Hattie har utformat en modell där lärarna erbjuder framåtssyftande återkoppling till tre återkopplingsfrågor: Vart är jag på väg? Hur ska jag nå målet? Och vad är nästa steg? På fyra nivåer.

Nivåer

Viktiga frågor

Återkopplingsfrågor

Uppgift

Hur väl har uppgiften utförts, är den rätt eller fel?

Vart är jag på väg?

Vilka är mina mål

Processen arbete

Vilka strategier behövs för att genomföra uppgiften?

Hur ska jag nå målet?

Självreglering

Vilken kunskap och förståelse måste du ha för att veta vad du gör? Egen kontroll styr processer och uppgifter.

Vad är nästa steg?

Vilka aktiviter behöver genomföras för att nå bättre framsteg?

Personligt

Personlig utvärdering och påverkan på lärandet.


Återkopplingsfrågor

Första frågan, vart är jag på väg? Handlar om lärande, målen, tydlighet, utmaning och engagemang. För att eleven ska kunna svara på första frågan måste lärarna kommunicera lektionens mål, syfte och framgångskriteriernas betydelse så eleverna blir insatta i vad som gäller.

Andra frågan, hur ska jag nå målet? Handlar om återkoppling på elevens framsteg och uttrycks i förhållande till tidigare resultat, framgångar eller misslyckande.

Tredje frågan, vad är näst steg? Hjälper eleven med nästkommande utmaningar och lär dem att finna egna svar på frågan.

Återkopplingsnivåer

Återkoppling på uppgiftsnivån är effektiv om den fokuserar på uppgiften och sker vanligen i klassrummet genom att läraren ställer frågor om uppgiften.

Återkoppling på processnivå syftar till att förbättra strategier och kan hjälpa eleven med att se kopplingar mellan idéer. Återkoppling på denna nivå kan bättra på en djupare inlärning än den som sker på uppgiftsnivå.

Självregleringsnivån handlar om att eleven ska följa upp sin egen inlärningsprocess. Återkoppling på denna nivå kan hjälpa eleven till ett större självförtroende och stärka förmågan att självutvärdera. Återkopplingsfrågorna på denna nivå är oftast reflekterande.

Personligt handlar om beröm. Det är viktigt att eleverna känner att det lönar sig att lära men beröm innehåller inte information om hur uppgiften utförts.

Dessa frågor kan eleverna använda till att göra en egen självskattning under lektionen för att tydliggöra lärandet och processen.

Effektiv undervisning handlar om att ge rätt återkoppling till eleven. Bäst är när återkopplingen ligger på en nivå ovanför den som eleven befinner sig på, men ska återkopplingen vara effektiv måste lärare ha kunskap om var eleverna befinner sig och var de förväntas befinna sig.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post149