Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Formativ bedömning

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2013-11-24 15:02:09

Det finns två typer av bedömning, formativ bedömning och summativ bedömning. Formativ bedömning sker för lärandet och pågår under hela lärprocessen. Syftet är att se elevernas kunskapsutveckling, att tillsammans med eleven forma lärprocesser samt göra eleven medveten om vad hon kan och vilka kvalitéer hennes prestationer visar. Formativ bedömning innebär en bedömning av elevens strategier, undervisningen, elevens förmåga att utföra arbeten och elevens produkt.

Summativ bedömning sker när något moment är avslutat till exempel ett prov eller en uppgift. Syftet är att göra en slutbedömning över vad eleven lärt sig för att sätta ett betyg.

Den formativa- och den summativa bedömningen samspelar. Den formativa bedömningen gör den summativa bedömningen säkrare eftersom att läraren skapar aktiviteter som synliggör lärandet. När vi synliggör lärandet tydliggör vi processerna. Eleven reflekterar över sitt lärande, lär sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och lär sig att sätta ord på sitt lärande.

För att formativ bedömning ska fungera måste läraren tillsammans med eleven ställa tre frågor:

  1. Vad är målet? Klargöra Skolverkets kunskapskrav och förmågor som eleven ska uppnått efter avslutad kurs eller årskurs.
  2. Hur ligger eleven till? Skapa diskussioner, uppgifter och aktiviteter som synliggör processen och lärandet.
  3. Hur ska eleven gå vidare? Återkoppling som för eleverna framåt samt ge eleverna underlag för beslut om nästa steg i processen.

Återkoppling har visat sig tillhöra de mest framgångsrika faktorerna för lärande. För att återkopplingen ska bli effektiv måste lärarna ha kunskap och förståelse för var eleverna befinner sig i förhållande till målen och var de förväntas befinna sig (Hattie, 2012).

Vi får inte glömma kamraternas viktiga funktion i det formativa arbetet. Black och Williams (2009) konstaterar att det finns tre aktörer i klassrummet läraren, eleven och kamraterna vilket innebär att kamratrespons också har en viktig funktion för lärandet och dess utveckling. Det ska vi prata mer om.

Sammanfattningsvis kan vi väl konstatera att formativ bedömning är ett förhållningssätt till kunskap och lärande vars syfte är att främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Om skolor ska lyckas med det formativa arbetet måste personal och ledning börja med att enas om ett gemensamt synsätt kring elever och lärande. Christian Lundahl säger att skolor måste komma överrens om gemensam policy kring bedömning för att ha framgång med arbetet.

Lyssna till Christian Lundahl när han pratar om bedömning för lärande .

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post15