Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Ändring i skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-07-03 09:00:12

Nya krav på snabbare stöd till elever.
Skolverket har tagit fram nya allmänna råd som baseras på skollagens nya bestämmelser om vad som avses med stöd och särskilt stöd. Skillnaden i de nya bestämmelserna är att om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller kunskapskraven som minst ska uppnås ska lärare och övrig skolpersonal enligt skollagen 3 kap 5 § skyndsamt påbörja arbetet med extra anpassningar. Om det efter en tid visar sig att eleven trots extra stödinsatser inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller kunskapskraven är det mycket viktigt att skolan arbetar mer intensivt med anpassningarna samt finner andra anpassningar utifrån elevens behov. Räcker inte detta ska läraren göra en anmälan till rektor enligt 3. kap 8 § och utredning skyndsamt ske. Tidigare skulle en utredning ske snarast eleven riskerade att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Nu går processen fortare vilket underlättar för både elev och lärare.

Då det inte fattas något formellt beslut om stöd i form av extra anpassningar är det ändå viktigt att lärare informerar samt samarbetar med eleven och vårdnadshavaren om att anpassningar sätts in. Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och elev ges särskilt stöd enligt 3 kap 9 §. Inom detta område följs tidigare bestämmelser. Skillnaden är den att det inte behöver dokumenteras hur åtgärdsprogrammet ska följas upp.

Exempel på extra anpassningar enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra enpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
"Anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den or­dinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar.

Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en special­lärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven."

Länk till pdf-fil Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Nedan en schematisk modell som visar arbets­gången med extra anpassningar och särskilt stöd.

Gamla och nya lagen
Ändringar har jag understruket och markerat med mörkare text.

3 § /Upphör att gälla U:2014-07-01/ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

3 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

/Rubriken träder i kraft I:2014-07-01/
Stöd i form av extra anpassningar

5 a §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456).

Om det efter en tid visar sig att eleven trots extra stödinsatser inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller kunskapskraven är det mycket viktigt att skolan arbetar mer intensivt med anpassningarna samt finner andra anpassningar utifrån elevens behov. Räcker inte detta ska läraren göra en anmälan till rektor enligt 3. kap 8§ och utredning skyndsamt ske. Tidigare skulle en utredning ske snarast eleven riskerade att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Nu går processen fortare vilket underlättar för både elev och lärare.

Utredning

8 § /Upphör att gälla U:2014-07-01/ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

8 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456).

Åtgärdsprogram

9 § /Upphör att gälla U:2014-07-01/ Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

9 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Lag (2014:456).  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post150