Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Skolfrånvaro

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2014-10-07 18:34:31

Skolfrånvaro är ett stort problem inom både grundskolan och gymnasieskolan. Dagligen stöter skolpersonal på elever som av olika anledningar inte går till skolan. Enligt Skolverket, Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, kan en omfattande frånvaro leda till en ofullständig utbildning som gör det svårt att delta i både yrkes- och samhällslivet. Dessutom kan skolfrånvaro i sig utvecklas till psykisk ohälsa samt till sociala svårigheter. Det finns också en risk att elever med skolfrånvaro kommer i kontakt med droger, alkohol och kriminalitet. Tidig upptäckt, samarbete med vårdnadshavarna, tidiga insatser och ett bra bemötande från skolan visar sig vara de viktigaste faktorerna för att få tillbaka och behålla elever i skolan (Skolinspektionen).

Beskrivning av skolfrånvaro

Skolk handlar om ogiltig frånvaro alltså sådan frånvaro som inte godkänts av varken vårdnadshavaren eller från skolan. Hemmasittare är förstås också en form av skolk, ogiltlig frånvaro (Skolfrånvaro – KBT- baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete, 2011). Men skolfrånvaroproblematiken är större än enbart skolk. Skolfrånvaro handlar om en grupp beteenden som kommer sig av att det finns problematiska förhållande till skolan som i sin tur leder till en kort- eller långvarig frånvaro från skolan.

Skolfrånvaro är en varningssignal på att någonting inte är som det ska. Svensk forskning (Karlberg & Sundell 2004, Sundell 2005) visar att skolfrånvaro sällan uppstår isolerade från andra riskfaktorer. Dock är det viktigt att veta att för många av de elever som skolkar stannar det vid skolk under en begränsad period i livet.

Åtgärder vid frånvaro

Problemformulering och val av åtgärder blir som bäst om skolan samarbetar med elev och vårdnadshavare, de ger oftast bättre resultat när samtliga parter medverkar. Skolan måste utarbeta tydliga rutiner som gör det möjligt att snabbt uppmärksamma och ha en samlad bild av elevens frånvaro. Det måste också finnas rutiner för rapportering till vårdnadshavaren av ogiltig frånvaro. Skolagen är tydlig i skolans ansvar att rapportera.

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

Elevers närvaro och information om frånvaro

"16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Vidare måste skolor se till att frånvaro utreds skyndsamt, att det finns rutiner för att samverka med elevhälsan och vid behov andra samhällsfunktioner, liksom se till att skolan systematiskt arbetar med frågor som handlar om elevers frånvaro för att finna behov och lösningar."

Exempel på åtgärder:

- Pedagogisk utredning i samarbete med elev och vårdnadshavare.

- Täta sms- eller telefonkontakter.

- Kontaktperson, oftast mentorn, utses.

- Täta möten och samtal med elev och vårdnadshavare.

- Vid långvarig ogiltig frånvaro kan det vara aktuellt att även andra samhällsfunktioner är delaktiga i arbetet.

Även om det ibland är svårt att få till ett fungerande samarbete med vårdnadshavaren måste skolan fortsätta sin strävan att finna lösningar. Viktigt är att rektorn ser till att åtgärder följs upp och om de visat sig verkningslösa, att nya åtgärder prövas och utvärderas för att få eleven att delta i utbildningen.

Övergripande checklista för kartläggning vid skolfrånvaro

- Förekommer mobbning?

- Hur yttrar sig svårigheterna? Inte eventuell orsak som t.ex. eleven har låg självkänsla eller eleven är inte motiverad. Viktigt är att kartlägga när eleven stannar hemma som t.ex. Måndagar, vid provsituationer, redovisningar m.m.

- Vet elevens familj vad det är som utlöser problemet?

- Vad gör eleven istället för att vara i skolan? Var nyfiken!

- Skatta elevens motivation 1-10 för att åstadkomma förändring. Ligger elevens skattning lågt bör skolan fokusera på att höja motivation.

- Upplever eleven att situation är ett problem?

- Vilken är bästa åtgärden för svårigheterna? Vem ska åtgärderna riktas mot och vem kan vara ett stöd för eleven?

- Finns svårigheterna även under helger och lov?

- Vad ”vinner” eleven på att den nuvarande situationen bibehålls utifrån en kortsiktigt och en långsiktig vinst?

Utvärdera och stäm av ofta, är vi på rätt väg? Om inga resultat uppnåtts efter en månad av strukturerat arbete så innebär det sannolikt att man inte hittat den rätta förståelsen eller att man inte har med sig familjen. Kartläggning är en kontinuerlig process och en del av arbetet (Skolfrånvaro skriven av Viktoria K & Maria S 2011).  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post154