Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Insatser för skolnärvaro

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2014-11-02 20:13:34

Skolnärvaroarbetet ställer höga krav på tidiga insatser och det grundläggande arbetet bör alltid ske förebyggande på organisationsnivå. Skolor som arbetar förebyggande når alla elever vilket gör arbetet lättare att lyckas med både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter behöver skolor arbeta på gruppnivå för att nå elever som befinner sig i riskzonen. Arbetar vi på dessa nivåer bör individnivån inte bli så omfattande. Men för de elever som inte blivit hjälpta på organisation- eller gruppnivån kvarstår naturligtvis arbetet på individnivå.

Det förebyggande arbetet är alltid långsiktigt och ställer krav på ett organiserat arbete med tydliga rutiner. En del av det arbetet handlar om att kommunicera med hemmet. Redan vid skolstart är det bra att samtala med elev och vårdnadshavare om skolans rutiner samt lyssna till vad som fungerar bra för eleven. Vi behöver skapa rutiner för samverkan med föräldrar och externa verksamheter. Skolpersonal kan också kartlägga olika riksområden och skyddsområden i syfte att minska riskfaktorernas inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. För att det förebyggande arbetet ska bli en naturlig del av verksamheten behöver elevhälsan, skolledning och övrig skolpersonal kontinuerligt samverka, diskutera och reflektera över skolfrånvaro/skolnärvaro.

På gruppnivå kan åtgärderna innebära att lärare, föräldrar och elever får utbildning i stresshantering tex. ACT men också genom föreläsningar som handlar om droger, alkohol, kamratskap och mobbning.

De individuella åtgärderna handlar om att skolan måste starta en pedagogisk utredning i syfte att ta reda på elevens svårigheter, behov och lösningar.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post157