Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Arbetsgång med stödinsatser

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-11-19 17:50:25

Jag har skrivit om arbetsgången med stödinsatser, åtgärdsprogramsprocessen, tidigare och jag gör det igen i syfte att tydliggöra processen runt stöd och särskilt stöd. Det handlar om svårigheter, behov och lösningar. Detta blogginlägg är en del av flera delar som beskriver arbetets gång enligt skollagen. Uppmärksamma, stöd tillgodoses genom extra anpassningar /utredning startar, stödet är inte tillräckligt utredning av elevens behov av särskilt stöd sker, arbetet med åtgärdsprogram genomförs, följs upp och utvärderas .


1. UPPMÄRKSAMMA

Uppmärksamma är fallet när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som minst ska uppnås. Elevens behov kan till exempel bli synliga inom ramen för undervisningen, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, eleven själv eller elevens vårdnadshavare eller genom resultatet på ett nationellt prov. Skolan behöver också uppmärksamma om eleven uppvisar andra typer av svårigheter i sin skolsituation.

Kränkande behandling, trakasserier eller disciplinära problem behandlas i andra processer och dokumenteras på annat sätt om inte eleven riskerar att inte utvecklas mot kunskapskraven. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 6 kap. 12 § skollagen. Läs mer i Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

2. STÖD TILLGODOSES GENOM EXTRA ANPASSNINGAR
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen. 5 § Stöd i form av extra anpassningar.

Nytt i skollagen är att om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar sättas in. Skolverket beskriver två former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är en individinriktad stödinsats av mindre omfattning och varaktighet, inget formellt beslut krävs. Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven i olika kurser som minst ska uppnås, är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och ytterligare anpassas utifrån elevens behov. Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör läraren en anmälan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn.

Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tidpunkten för detta måste avgöras i varje enskilt fall.

EXEMPEL PÅ EXTRA ANPASSNINGAR:

- Planera och strukturera ett schema över skoldagen

- Tydliga instruktioner

- Igångsättning med arbeten

- Ledning i förståelse av texter, förklaringar av ämnesområden på ett annat sätt

- Färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen tex. lästräning.

- Mattestugor

- Särskilda läromedel eller annan utrustning tex. digital teknik, tidstöd

- Enstaka specialpedagogiska insatser

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet eller både omfattningen och varaktigheten som skiljer särskilt stöd som ges i form av extra anpassningar.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post158