Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Arbeta med stödinsatser, åtgärdsprogram

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-12-14 09:37:02

SÄRSKILT STÖD ELLER ANNAT?

Åtgärdsprogram utarbetas
- om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd för att utvecklas för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås

Åtgärdsprogram utarbetas inte
- om eleven har vissa svårigheter i skolarbetet men behoven kan tillgodoses genom extra anpassningar 


- vid kränkande behandling och disciplinära problem

UTARBETA ÅTGÄRDSPROGRAM

Utgå från två delar

Behov av särskilt stöd. Information kan överföras från utredningsdelen, du som ansvarar för utredningen behöver inte ta in ytterligare uppgifter. Integritetskänslig information behöver inte skrivas in i fler dokument.

Konkreta och utvärderingsbara åtgärder då det ska fungera som ett praktiskt redskap. Tydligheten underlättar uppföljningsarbetet och utvärderingen. Åtgärdsprogrammet ska också vara formulerat så att elev och vårdnadshavare förstår vad som gäller.

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA ÅTGÄRDSPROGRAM

Följa upp innebär kontinuerlig uppföljning av att beslutade åtgärder har genomförts och att de har förväntad effekt. Detta sker i den dagliga verksamheten.

Utvärdering innebär att lärare tillsammans med elev och vårdnadshavare gör en helhetsbedömning av mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet. Inför utvärderingen bör det finnas information från den personal som är involverad i åtgärderna kring eleven.
LÄNK TILL FÖRSLAG PÅ UTVÄRDERINGSFRÅGOR

Åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg för lärare och en bekräftelse på stödåtgärder som skolan ska arbeta med tillsammans med eleven.

BESLUT OM ATT INTE UPPRÄTTA ÅTGÄRDSPROGRAM

Ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram undertecknas av rektorn eller den i personalen som har fått i uppdrag av rektorn att fatta beslut utifrån utredningen. I det senare fallet är det bra att det framgår vilken befattning den personen har. Beslutet behöver också delges eleven och elevens vårdnadshavare

ÖVERKLAGA

Både innehållet i ett åtgärdsprogram och ett beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas av elever över 16 år samt elevens vårdnadshavare (28 kap. 12§, 16§ Överklagande). Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vad i beslutet som överklagas. Vid överklagan har skolan en vecka på sig att hantera ärendet och om skolan står fast vid sitt beslut skickas ärendet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. När överklagandet kommit in till Skolväsendets överklagande­ nämnd registreras det och blir en allmän handling, offentlighetsprincipen.

Skolans roll är att ge eleven förutsättningar till att utvecklas och för att vi ska uppnå det målet behöver vi samarbeta med eleven och vårdnadshavaren. Det är i detta samarbeta vi kan finna lösningar som bidrar till utveckling och lärande.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post161