Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Aktualitetskonferensen 2015

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2015-02-12 17:54:29

Aktualitetskonferensen 2015

Varje år anordnar Svenska förbundet för specialpedagogik (SFSP) en konferens och en temadag inom området specialpedagogik. Årets konferens fokuserade på hur vi kan anpassa undervisningen för att möta elevernas olika förutsättningar. Tydligt och upprepat budskap var att lärandet sker i ett sammanhang, i klassrummet, och därför måste vi som arbetar inom skolan rustas med kunskaper om t.ex. läs- och skrivstrategier, hur alternativa verktyg fungerar och dess användningsområden liksom mer kunskap om lärmiljöernas betydelse för lärande. Vi behöver skapa en inkluderande skola som gör alla delaktiga, och delaktighet ställer krav på en tillgänglig skola. För att förekomma svårigheter inom lärandet bör insatserna ske i tidig ålder, redan i förskolan för att barnet/eleven tidigt ska finna strategier till lärande och utveckling. Detta innebär att alla vi som arbetar inom skolan behöver mer kompetens kring dessa områden. Nedan har jag skrivit ner några förslag på utvecklingsområden som kan vara aktuella arbetsområden utifrån konferensens innehåll och budskap.

BEHOV
- Forma en tillgänglig skola så alla barn och elever känner delaktighet

UTVECKLA
- Lärmiljöer som möter olika förutsättningar.
- Kunskaper kring alternativa verktyg.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
- Den samlade elevhälsan lägger in fasta tider på schemat där diskussioner sker om hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan implementeras och utvecklas. Ansvarig: Rektor tillsammans med elevhälsan.

- Arbetslagen har en stående punkt på sina veckomöten där lärmiljöer diskuteras.
Ansvarig: Rektor, arbetslagsledare tillsammans med lärarlaget.

BEHOV
- Uppnå mål och kunskapskrav genom olika vägar, varierade arbetsformer.

UTVECKLA

- Kollegahandledning.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
- Kollegahandledning planeras in i verksamheten.
Träffarna ska ha fasta tider under hela läsåret.
Ansvarig: Förstelärare tillsammans med specialpedagog.

BEHOV
- Kontinuerligt följa upp och utvärdera våra arbetsinsatser allt från enskilda stödinsatser till insatser på skol- och organisationsnivåer, i syfte att ta reda på hur det går. Utvärderar vi inte det vi gör blir det svårt att lära och utveckla.

UTVECKLA
- Uppföljnings- och utvärderings rutiner.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
- Skolan har en stående punkt på olika möten tex arbetslagsmöten och elevhälsomöten där frågor ställs om hur individuella stödinsatser visar på förväntade resultat samt övergripande arbeten som tex. Lärmiljöer.
Ansvarig: Skolledning i samverkan med arbetslagen och elevhälsan.








  • Comments(1)//www.specmaja.se/#post166