Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Workshop: Tillgänglig skola, inkluderande lärmiljöer

Fortbildning för skolorPosted by Maja Lindqvist 2015-03-06 14:49:18

Hej alla Plussare!
Vill tacka er alla för att jag under några dagar fått möjlighet att vara delaktig i ert skolutvecklingsarbete. Vi har hunnit med mycket under dessa tillfällen allt ifrån diskussioner om förhållningssätt och stödinsatser till hur vi kan arbeta med kollegialt lärande. Ert stora engegemang för era elever och deras lärande har varit lärorikt för oss alla. Nedan har jag skrivit lite om innehållet i den sista delen. Ni är alltid välkomna att kontakta mig.

Lycka till med allt!

Sista delen

Utforma lärmiljöer i syfte att utveckla en skola för alla.


Lärmiljöer enligt Skolverket syftar till de miljöer som en elev kan möta under en skoldag tex lektioner, rastaktiviteter, studiebesök, matsal.

Motverka funktionsnedsättningen konsekvenser


Innebär att ta hänsyn till elevers olika behov i lärmiljöer alltså vid planering, genomförande, kunskapsbedömning, betygsättning, uppföljning och dokumentation.


Projektet Teknikstöd i skolan

Teknikstöd i skolan skedde av HI på uppdrag av regeringen och genomfördes 2012-2013. Syftet var att stödja elever med kognitiva svårigheter inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 77 procent av eleverna som deltog i projektet tycker att de förbättrade hanteringen av besvärliga situationer i skolan och 73 procent av eleverna säger att de förbättrat sina studieresultat. Teknikstödet bestod bland annat av iPad, talsyntes, att eleverna fick hjälp med att skapa rutiner och digitala scheman, appar efter elevens behov som till exempel Prizmo- en OCR-läsare med talsyntes med mera. www.mtm.se

Formativ bedömning- 5 nyckelstrategier för att föra lärandet framåt

1. Klargöra och skapa delaktighet i syftet med undervisningen och kriterierna för att lyckas med sitt lärande


2. Skapa diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleven lärt/förstått


3. Ge återkoppling som för lärandet framåt


4. Aktiverar elever som undervisningsresurser för varandra genom exempelvis kamratbedömning


5. Aktiverar elever som ägare av sitt eget lärande


ABC-modellen

Om man ska hjälpa barn med beteendesvårigheter bör inställningen vara att barn och ungdomar gör rätt om de kan. Det handlar om hur vi ska förhålla oss till elever som är oflexibla och som blir frustrerade i olika situationer. Vi behöver förbereda oss inför barnets beteende. Barnets flexibilitet och explosivitet styrs av hur vuxna reagerar på hennes beteende. Om vi skapar en användarvänligare miljö, som bereder vuxna att agera innan barnet får ett oflexibelt och explosivt beteende, kommer samspelet mellan den vuxne och barnet förbättras.Barnets beteenden sorteras i tre kategorier A, B och C. Samtliga ska hjälpa oss att nå tre mål,

A - Ha kvar vuxna som auktoritetsfigurer.


B - Vuxna ska lära barnet färdigheterna flexibilitet och frustrationstolerans.


C - Vuxna ska ha kännedom om barnets begränsningar.För att vuxna och barnet ska veta hur de ska agera under situationer som uppstår sorteras barnets beteenden in i de olika kategorierna. Barnet ska veta om beteendens olika betydelse.A- Mål, Ha kvar vuxna som auktoritetsfigurer


Säkerhetsfrågor ligger alltid i kategori A, sådant som kan skada barnet eller någon i omgivningen.
När den vuxne säger nej till barnet måste hon driva igenom det utan några undantag. I A lär sig barnet att den vuxne är auktoritetsfigur.Exempel på beteenden, slå en kamrat, sparka på en stol.B- Mål, Vuxna ska lära barnet färdigheterna flexibilitet och frustrationstolerans

I kategori B lägger vuxna beteenden som är viktiga men som inte kräver ett direkt nej. Det handlar om att kommunicera, mötas på halva vägen och hjälpa barnet att göra en kognitiv karta. I B lär sig barnet flexibilitet och att tåla motgångar. I denna kategori tränas problemlösning och flexibelt tänkande. Till en början måste vuxna hjälpa barnet att finna goda lösningar.Exempel på beteenden: Vägrar gå till matsalen, vill inte göra en skoluppgift.


C- Mål, Vuxna ska ha kännedom om barnets begränsningar

Kategori c lägger vuxna beteenden som inte är högt prioriterade och inte viktiga att kompromissa om, sådant som man kan strunta i under en tid.Exempel på beteenden: skaka på benet, äta viss mat, jacka hänger på fel krok.Syftet med modellen är att minska utbrotten och frustrationsnivån för att utveckla ett bättre sätt att kommunicera på. Kategori C ska i framtiden flyttas till B. 
Några framgångsfaktorer

Begrepp i kunskapskraven

Skapa ordbanker

Beskriva syfte, undervisning, förmågor och bedömning

Delmål

Lässtrategier

Analysera kurslitteratur

Arbetsplaner


Checklistor


Digital portfolioKollegialt lärande

Genom att öppna upp klassrummen för varandra finns stor möjlighet till att utveckla undervisningen och skapa pedagogiska diskussioner i syfte att utveckla varandras professioner. Kollegiala lektionsbesök upplever många som obehagliga. För att den känslan ska luckras upp är det viktigt att prata om syftet med besöken och i förhand bestämma vad den observerande kollegan ska titta efter.


PERSONLIG HANDLINGSPLAN


PROGRESSIV BRAINSTORMING

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post168