Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Motivation

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2015-09-24 18:35:19

Lärarens betydelse för elevens motivation

Skolans hälsofrämjande insatser handlar om att stärka elevens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och omfattar hela skolmiljön. Inom detta område ingår arbetet med att skapa ett gott skolklimat som inbjuder till motivation och lärande. Kort beskrivs motivation oftast utifrån en inre och en yttre drivkraft. Inre motivation kopplas till individens egen inneboende drivkraft, nyfikenhet, mål, att upptäcka nya saker och intresse. Det är något som får ingång handlandet. Den inre motivationen ökar med intresse som individen har för ett visst ämnesområde. Därför är det bra om intressen integreras i undervisningen. Känslan av att lyckas kan göra att den inre motivationen stärks. Yttre motivation kopplas till respons utifrån tex genom uppmuntran, belöningar, betyg eller annat intressant.

Elever med låg motivation har ofta upprepade skolmisslyckanden bakom sig vilket kan leda till negativ självkänsla, koncentrationssvårigheter och skolfrånvaro. Hur kan vi lärare göra för att stärka elevens motivation? Forskning visar tydligt att lärarnas förväntningar är av stor betydelse för att skapa och behålla elevens motivation. När läraren tror att eleven kan lyckas ökar ofta motivationen. Håkan Jenner, Motivation och motivationsarbete, skriver att “Positiva förväntningar ger positiva resultat och negativa förväntningar ger negativa resultat”, han utgår från förväntanseffekternas påverkan. Om läraren visar eleven respekt, tilltro och hopp kan det höja motivationen. Genom att vara lyhörd för elevens behov där eleven också får möjlighet att påverka skolarbetet kan eleven känna intresse och engagemang. Goda relationer mellan lärare och elev bidrar till motivation och positiv inställning till lärande. Det är alltså avgörande att lärare visar att de har höga förväntningar vad gäller elevernas möjligheter att lära och lyckas. Tydligt kommunicerade förväntningar genom kontinuerlig återkoppling, där läraren uppmärksammar elevens behov också framsteg, är ett högprioriterat arbete inom skolan. Allt för ofta knyter vi avsaknad av motivation i relation till elever som befinner sig i svårighet. Om vi kontinuerligt diskuterar hur vi som arbetar inom skolan kan bemöta, skapa uppmuntrande klimat och anpassa vår undervisning för att möta behov och förutsättningar kan vi säkerligen skapa en skolmiljö som verkar motiverande.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post184