Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Skolfrånvaro

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2015-11-09 12:51:47

Skolfrånvaro

Har vi koll på hur hög närvaro och frånvaro vi har på vår skola? Hur samtalar vi om närvaro och skolfrånvaro? Hur ser rutinerna ut kring frånvarohanteringen?

Det är mycket viktigt att skolpersonal uppmärksammar frånvaro, både när det gäller giltig och ogiltig frånvaro. En omfattande frånvaro kan leda till en ofullständig utbildning som i sin tur kan gör det svårt för eleven att delta i både yrkes- och samhällslivet. Dessutom kan skolfrånvaro i sig utvecklas till psykisk ohälsa samt till sociala svårigheter. I god tid behöver skolpersonal identifiera frånvaron för att agera och förebygga. Och för att detta arbete ska fungera behöver skolor utarbeta rutiner för frånvarorapporteringen. Det behöver framgå vem som rapporterar till vårdnadshavaren att elev inte dykt upp till lektionen eller till ett möte och hur rapporteringen utförs, till exempel att mentor kontaktar vårdnadshavaren via ett telefonsamtal. Lika viktigt är det att skolan tydliggjort hur vårdnadshavaren meddelar elevens frånvaro. Skolan behöver också ta fram rutiner över hur information om elevernas frånvaro sammanställs, sparas och följs upp. Den samlade bilden av frånvaron blir ett underlag för huvudmannens analys över hur skolan förebygger och åtgärdar frånvaron. Vidare kan analysen bli ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Tidig upptäckt, tidiga insatser i samarbete med vårdnadshavarna och ett bra bemötande från skolan visar sig vara de viktigaste faktorerna för att få tillbaka och behålla elever i skolan.

När skolan uppmärksammar en elevs frånvaro behöver skolan utreda vad i skolsituationen som förorsakar frånvaron. Utredningen kan utföras mycket enkelt men behov kan också finnas av en mer omfattande och allsidig utredning. Eleven måste få komma till tals i syfte att ge sin syn på orsaken till frånvaron. Problemformulering och val av åtgärder blir som bäst om skolan samarbetar med elev och vårdnadshavare, resultaten blir oftast bättre när samtliga parter aktivt medverkar för att komma fram till gemensamma lösningar. Rektor leder arbetet med att åtgärder följs upp och om åtgärderna inte visar på förväntade resultat behövs nya åtgärder prövas och utvärderas för att få eleven att delta i utbildningen. Även om det ibland kan vara svårt att få till ett fungerande samarbete med vårdnadshavaren behöver skolan fortsätta att finna lösningar. Vi får inte glömma att ett respektfullt bemötande i arbetet med elever och vårdnadshavare är en framgångsfaktor i allt arbete vi utför på skolorna.

Checklista för kartläggning vid skolfrånvaro?

- Förekommer mobbning?

- Hur yttrar sig svårigheterna? Inte eventuell orsak som t.ex. eleven har låg självkänsla eller eleven är inte motiverad. Viktigt är att kartlägga när eleven stannar hemma som t.ex. måndagar, vid provsituationer, redovisningar m.m.

- Vet elevens familj vad det är som utlöser problemet?

- Vad gör eleven istället för att vara i skolan? Vi behöver vara nyfikna.

- Skatta elevens motivation 1-10 för att åstadkomma förändring. Ligger elevens skattning lågt bör skolan fokusera på att höja motivation.

- Upplever eleven att situation är ett problem?

- Vilken är bästa åtgärden för svårigheterna? Vem ska åtgärderna riktas mot och vem kan vara ett stöd för eleven?

- Finns svårigheterna även under helger och lov?

- Vad ”vinner” eleven på att den nuvarande situationen bibehålls utifrån en kortsiktigt och en långsiktig vinst?

- Utvärdera och stäm av ofta, är vi på rätt väg? Om inga resultat uppnåtts efter en månad av strukturerat arbete så innebär det sannolikt att man inte hittat den rätta förståelsen eller att man inte har med sig familjen. Kartläggning är en kontinuerlig process och en del av arbetet (Skolfrånvaro skriven av Viktoria K & Maria S 2011).  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post188