Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Samarbete, samarbete och samarbete

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2015-11-23 15:26:59

För att samarbetet mellan rektor, lärare och elevhälsa ska fungera behöver vi samsyn kring skolans uppdrag, normer och skolans olika yrkesprofessioner. Uppdraget finns bland annat skrivet i skollagen samt läroplanen och behöver diskuteras för att skapa en brygga mellan text och vardagligt arbete. Skolans olika yrkesroller behöver benas ut och klargöras, att kompetenserna gör olika saker mot gemensamma mål det vet vi men hur arbetet utförs behöver förklaras och dokumenteras. Normer och värden är avgörande för hur skolans hälsofrämjande och förebyggande insatser bemöts och utförs.

Vi behöver arbeta med en lång rad av frågor i syfte att uppnå samsyn:

- Vad menar skolans personal och rektor med hälsofrämjande och förebyggande arbete?

- Hur arbetar skolan med hälsofrämjande insatser?

- Hur identifierar vi elevernas behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser?

- Hur förebygger vi behoven?

- Hur ser skolans personal och ledning på skolsvårigheter och elever i behov av stödinsatser?

- Hur visar det sig i skolans vardagsarbete?

I våra lagar och övriga styrdokument står det tydligt att skolan övergripande ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Barn och elever ska ges ledning och stimulans för sitt lärande och personliga utveckling. Skolan ska göras tillgänglig genom lärmiljöer som möter olika behov och värdegrundsarbetet ska ske överallt och hela tiden. Ju mer hälsofrämjande och förebyggande arbete vi utför desto mindre åtgärdande insatser kommer det bli. Ansvaret för att dessa insatser utförs ligger på lärare, elevhälsa, övrig skolpersonal och rektor som också styr och har det övergripande ansvaret för att arbetet utförs. Samarbetet behöver organiseras genom möten där syften definieras och rätt diskussionsfrågor ställs. Bilden tydliggör vikten av samsyn på hur arbetet ska utföras, när det ska ske och vårt gemensamma ansvar.

Skolans insatser kräver tålamod, kontinuitet, begriplighet och samarbete. Det finns inte någon genväg eller enkelt svar på hur skolan ska anordna den perfekta organisationen kring hur samarbetet ska utföras. Det är upp till varje verksamhet att pröva sig fram för att finna den lösning som möter behoven bäst. Däremot är det mycket betydelsefullt att få fram strategier som tydliggör skolans gemensamma hälsofrämjande- och förebyggande uppdrag. Liksom hur personalen identifierar elevernas behov, hur behoven bemöts och genomförs i lärmiljöerna och lärsituationerna och att resultaten för arbetet följs upp och utvärderas. Strategierna ska vara ett stöd åt skolans personal i det vardagliga arbetet mot målet att alla elever ska uppnå utbildningens mål.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post190