Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Framgångsrik undervisning börjar med att vi identifierar styrkor och svårigheter

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2015-12-07 16:09:15

Hur gör vi för att möta elevers olika behov och förutsättningar? Och hur vet vi att det vi gör fungerar? Först och främst behöver vi utveckla skolans tillgänglighet alltså forma den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till elevers lärande. När vi identifierat styrkor och svårigheter behöver vi ta fram lösningar som möter behoven, och när vi prövat lösningarna behöver vi ta reda på hur och om det fungerar. Funkar lösningarna fortsätter vi att utveckla, funkar det inte definierar vi nya lösningar som vi prövar.

Den pedagogiska miljön innebär bland annat att erbjuda elever olika sätt att lära på. Det finns forskning som visar att vissa arbetssätt gynnar elevers lärande till exempel genom att arbeta med elevernas metakognitiva strategier, kamratlärande och explicit undervisning. Läs mer om dessa arbetssätt i tidigare blogginlägg. Forskning visar tydligt att elever har fördel av en strukturerad och explicit undervisning där lärarna stöttar eleverna i att utveckla en stark tro på sin egen förmåga, där skolans personal förmedlar höga men också realistiska förväntningar. Vilka arbetssätt och metoder som behövs, eller hur variationen på undervisningen behöver utvecklas vet läraren som arbetar tillsammans med eleverna. Behoven och förutsättningarna är förstås olika därför är det bra om läraren tar hjälp av skolans specialpedagog för att få stöd i hur lärmiljön på bästa sätt kan bemöta eleverna. "För att ge bästa förutsättningar till delaktighet och inte göra anpassningen enbart till en individuell insats, bör mångfalden av undervisningsmaterial eller aktiviteter göras valbara. Generella lösningar ger goda förutsättningar för de flesta barn och elever" (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Den fysiska miljön påverkar elevens behov av inlärning liksom behov av socialt samspel. Den fysiska miljön handlar om att skapa en miljö där eleverna finner delaktighet och inkluderas i hela verksamheten. Det innebär bland annat att skolan behöver se över skolans möblering i både klassrum och korridorer. Hur ser den visuella miljön ut? Vad finns det för material och föremål? Och hur påverkar det eleverna? Utemiljön måste vara säkert utformad för att förekomma skador och olyckor. Vi behöver påminna oss om att skolgården ska stödja elevernas lärande, sociala samspel och fysiska aktiviteter.

Den sociala miljön handlar om att eleverna ska känna delaktighet och trygghet. Genom skolans gemensamma värdegrundsarbete kan vi förebygga utanförskap och utveckla alla människors lika värde samt solidaritet. Skolan behöver undervisa om samhällets förväntningar på positiva beteenden liksom definiera vad som är ett oacceptabelt bemötande och dess konsekvenser. "När man vill skapa ett socialt klimat för växande och utveckling är det viktigt med ett förhållningssätt där man söker efter möjligheter istället för att söka efter fel och brister" (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Sådant vi gör på organisationsnivå, i undervisningen och på individnivå behöver vi kontinuerligt följa upp och utvärdera för att ta reda på att organisationen kring lärandet möter behoven och att våra arbetssätt och strategier visar på förväntade effekter. Detta skolarbete gör vi i samarbete med elever, kollegor, elevhälsans olika kompetenser, rektor och vårdnadshavare.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post191