Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Specialpedagogik eller pedagogik?

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2016-01-28 17:29:10

Behöver vi mer av pedagogik eller mer av specialpedagogik för att möta elevers olika behov och förutsättningar? Det är en fråga jag ofta möts av skolpersonal. Frågan väcks när vi pratar om behov och stödinsatser. Många upplever att det är svårt att möta elevers olika behov och känner att det inte har tillräckligt med kunskap om stödinsatser. Baksidan med att prata om specialpedagogik som enskilt kunskapsområde är bland annat att många tror att det enbart handlar om stödundervisning, och att den insatsen alltid bidrar till att lärandet ökar för den enskilde eleven. Traditionellt har skolan arbetat "med" elevers svårigheter vid sidan av undervisningen, läs gärna En specialpedagogisk överblick skriven avInger Tinglev, och många gånger har det varit den enda lösning skolor fått fram för av möta elevers olikheter och uppmärksammade svårigheter. Förväntningarna på att enskild stödundervisning ska leda till positiva effekter för lärandet och elevens sociala utvecklingen har varit stora, trots att det varit svårt att finna forskning som visar på sådana effekter. Specialpedagogik handlar inte enbart om att åtgärda elevens uppvisade svårigheter, snarare om att förstå elevers styrkor och svårigheter samt dess konsekvenser i den pedagogiska miljön. Specialpedagogiska insatser kan till exempel vara att tillsammans med lärare, elev och vårdnadshavare identifiera, finna lösningar och pröva lösningar i den vardagliga undervisningen och övriga skolmiljöer. Vi behöver se specialpedagogiken i interaktion med skolans pedagogiska verksamhet. Svårigheter uppstår oftast i mötet med olika lärmiljöer samt lärsituationer och påverkar elevens lärande på olika sätt. Skolans specialpedagogiska verksamhet bör ses utifrån ett relationellt perspektiv där lärare, rektor, elevhälsa, elev och vårdnadshavare samarbetar kring framgångsfaktorer och svårigheter.


Vad händer om vi blandar pedagogik med specialpedagogik? Blir det inkluderande pedagogik? Kanske är det svaret på frågan om vi behöver mer av specialpedagogik eller pedagogik, vi behöver mixen. Mixen tydliggör också vårt gemensamma hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Pedagogik och specialpedagogik är ingredienser vi behöver för att forma en tillgänglig skola. Ska vi leda och stimulera elever till lärande samt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser behöver vi kunskaper inom flera områden för att lyckas med vårt övergripande mål, att alla elever ska uppnå utbildningens mål.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post195