Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Utredningar

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2016-02-09 06:09:57

Dokumentation över elever som uppmärksamts att de riskerar att inte uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven växer på skrivborden. Stora högar som någon utanför den vardagliga undervisningen förväntas slutföra innan veckans slut. Febrilt letar ansvarspersonen upp den skolpersonal som arbetar nära eleven för att få hjälp med utredningen. Det är nämligen allt för ofta så att alla förväntar sig att personen ska ansvara för hela utredningsprocessen, analysen och åtgärdsprogrammen trots att personen inte varit i närheten av klassrummet. Ansvarspersonen planerar inte undervisningen, har inte specifika kunskaper i de kurser/ämnen som eleven riskerar att inte uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven i. Personen bedömer inte heller elevens kunskaper och har inte en samlad bild över styrkor och svårigheter. Alltså personen finns inte med i den miljön där svårigheterna uppstått.

När svårigheter uppstår måste vi alltid gå tillbaks till där det började, oftast är det i klassrummet tillsammans med andra elever och lärare. Ska utredningen komma till sin rätta, syftet är att ta reda på om eleven är i behov av särskilt stöd, behöver ansvarspersonen och berörda lärare ha ett systematiskt samarbete och dela på ansvaret. Det behövs en organisation där parterna kontinuerligt träffas för att komma fram till hur de ska gå vidare i utredningsprocessen. En pedagogisk utredning ställer också krav på fler perspektiv än enbart skolans. Vårdnadshavare och elev är oerhört viktiga genom hela processen. Identifiera styrkor och svårigheter kan bli svårt om vi inte lyssnar till eleven. Hur ser eleven på situationen? Hur ser undervisande lärare och mentor på saken? Alla samtal i denna process måste ske med berörd lärare, elev och vårdnadshavare. Självklart är elevhälsan också viktig i detta arbete, ingen kan äga processen allena, alla behövs i detta gedigna arbete.

Förväntningarna på vem som ska göra vad, hur det ska gå till och när det ska börja är inte alltid igenomtänkt och behöver ibland ses över. När högarna växer har ofta verksamheten hamnat i en åtgärdande insatskarusell. För att få till en förändring, där vi ser att skolan satsar på att förebygga inlärningssvårigheter och skapa hälsofrämjande lärmiljöer, behöver vi ta ett samlat grepp kring hur vi samarbetar inom skolan. Hur vi utreder svårigheter och styrkor, analyserar och utvärderar. Generella förebyggande och hälsofrämjande insatser leder till mindre individuella insatser. Sådant vi gör för enskilda elever kan gynna flera. Bilden nedan visar vad som sker om åtgärdande insatser tar för mycket plats i organisationen. Ska vi lyckas med att komma bort från vårt åtgärdande arbete kan vi inte längre arbeta på var kammare. Samarbete, samarbete och samarbete är möjligheternas väg.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post196