Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Loggbok, hälsofrämjande insats

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2016-02-22 16:13:02

Skolans hälsofrämjande insatser kan delas in i två delar. Den ena delen handlar om droger, tobak, alkohol, doping, fysisk aktivitet, sexualitet och jämställdhet. Genom att arbeta ämnesövergripande kan dessa frågor hållas vid liv. Läraren leder arbetet i den vardagliga undervisningen tillsammans med eleverna. Elevhälsan kan också bistå med sina specifika kunskaper i detta viktiga arbete. Den andra delen handlar om hälsa utan att vi för den delen talar om hälsa, alltså allt det arbete som innebär att eleverna uppnår utbildningens mål. Exempel på sådana insatser kan vara att skapa goda relationer mellan lärare och elev. Lärare och övrig skolpersonal visar att de är lyhörda för elevens behov och ger eleven möjlighet att påverka sitt arbetssätt i lärsituationerna. Ett sätt för oss att visa tilltro och stötta elever i lärandet är att låta elever skriva loggbok. Vi kan använda oss av öppna frågor som vi kontinuerligt återkopplar till. En öppen fråga har inte ett givet svar utan bjuder in till olika svarsalternativ. Eleven ges mer tanke- och talutrymme och inspireras till att berätta och förklara. Öppna frågor kan också utmana elevernas uppfattningar och värderingar om olika frågeställningar och situationer. Frågorna kan finnas nedskrivna i en logg som eleverna skriver i anslutning till lektionens sista del. Loggboksskrivandet ska inte bedömas varken språkligt eller innehållsmässigt. Det kan ge oss viktig information om elevernas intressen och idéer samt vara ett viktigt redskap vi kan använda oss av i syfte att öka motivationsgraden. Öppna frågor signalerar att elevens ord är viktiga i lärandeprocessen.

Exempel på öppna frågor:

Vilka tankar får du ....

Hur föreställer du dig att …

Berätta

Hur vill du fortsätta arbeta kring …

Hur tror du att …

Vad har du för erfarenhet om...

Hur kan vi påverka …

Beskriv

Hur skulle du vilja fortsätta arbeta med...

Det mest användbara jag tar med mig från idag…

Jag blev intresserad av…

En sak som jag är osäker på…

Jag vill veta mer om…

Loggboken kan också användas i syfte att:

- ta reda på vad eleverna kan om tex. ämnet, begreppen. Under en viss tid kan eleverna skriva ner allt de kan eller vad de associerar till. Elevernas tysta kunskaper kommer fram.

- tysta elever kan göra sin röst hörd genom logg.

- utvärdera undervisningen. Hur upplever eleverna lektionens upplägg och innehåll? Vad kan jag behöva göra på ett annat sätt för att möta elevernas olika behov. Eventuella stödinsatser.







  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post197