Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Nätverk

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2016-04-04 08:10:11

Nätverk
Nätverk kan komplettera verksamhetens organisation.

Inom förskolan och skolans olika yrkesprofessioner efterfrågar många nätverk, och egentligen är det bara att sätta igång. Samverkan mellan skolor, fritidshem och förskolor kan bidra till en positiv utveckling inom olika områden. Nätverkens främsta uppgift är att lärare, rektorer och elevhälsans professioner inspirerar och utbyter erfarenheter med varandra. Tvärprofessionella nätverk är inte ovanligt men oftast nätverkas det inom samma yrkesprofession.

Specialpedagoger och speciallärare arbetar ofta ensamma vilket gör att behovet av att utbyta erfarenheter och diskutera framgångsfaktorer och utmaningar med personer med samma befattning kan vara stort. Specialpedagogiska nätverk kan vara en strategi för skolutveckling där det kollegiala lärandet blir större. Professionerna kan diskutera och sprida aktuell forskning samt avsätta tid för fortbildningsdagar som de anser kan utveckla yrkesrollen. Vilka goda exempel kan verksamheterna dela med sig till varandra? Hur involveras specialpedagogen/specialläraren i skolans dagliga verksamhet? Hur arbetar skolorna hälsofrämjande och förebyggande? Hur organiseras samarbetet mellan rektor, lärare och elevhälsa? Hur arbetar specialpedagogen i klassrummen? Det finns många frågor som kan aktualiseras i nätverk.

Nätverk är en form för samarbete där professionerna kan öka sin specifika kunskap för att stärka både sitt yrkesutövande och sin yrkesroll. När professionerna utvecklas kan även verksamheten utvecklas. Men ska det bli ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte behöver deltagarna själva bygga upp en organisation kring hur ofta träffarna ska vara, formulera syften och utforma gemensamma mål. Det är deltagarna som är kraften i nätverken, deras motivation ska driva arbetet mot gemensamt uppsatta mål. Deltagarnas gemensamma ambitioner kring specifika områden och frågeställningar som ska färgas i nätverket.

Nätverk eller ej
I kompendiet Nätverk för lärande och utveckling står det att det kan vara svårt att dra skillnad på vad som är nätverk och vad som inte är nätverk. Tabellen illustrerar skillnaden på ett renodlat nätverk och en arbets- eller projekt grupp.

Bilden kommer från Statens kvalités- och kompetensråd, Nätverk för lärande och utveckling, via Skolverket.se.

Jag tror att det är viktigt att nätverk bedrivs frivilligt. Det är deltagarna i nätverken som ska planera och strukturera innehållet. Nätverk ska inte bli en aktivitetsfälla, alltså inte ett forum där deltagarna bara förväntas utföra många aktiviteter. Innehållet ska vara sådant som de prioriterat som viktiga utvecklingsområden. Formulerar deltagarna behoven, målen och sätter agendan bidrar det till engagemang och måluppfyllelse. Nätverk är ett sätt att höja kompetensen, att få fram tyst kunskap och kan bli så pass inspirerande att det bidrar till att behålla personal.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post200