Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Stanna upp en stund i allt åtgärdande tänk

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2016-05-23 07:14:11

Vad händer om vi för en kort stund stannar upp i vårt dagliga åtgärdande tänk för att bjuda in till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser?

Det var mycket spännande och intressant att träffa tv-teamet och programledaren Isabella Grybe på SVT och Lärlabbet. Och det var helt fantastiskt roligt och lärorikt att samtala med rektor Maria Kempe Olsson och professor Eva Hjörne om vårt uppdrag och forskning, hoppas vi får möjlighet att snart träffas igen för att prata om forskning och hur vi för en stund kan stanna upp i åtgärdande insatser. När jag tänker förebyggande arbete tänker jag alltid på hur vårt uppdrag är formulerat i skollagen och andra styrdokument. I skollagen står det att alla elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det betyder att vi som arbetar inom skolan behöver forma lärmiljöer som möter alla barns och elever behov och förutsättningar, och för att möta uppdragen behöver vi alla arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget behöver värderas lika högt för att skapa en hälsofrämjande verksamhet. Kontinuerligt behöver vi kartlägga riskfaktorernas påverkan för att ta fram skyddsfaktorer, det är basen i det förebyggande arbetet. Lärlabbet visade ett kort reportage från Östersund som på en skola kartlagt behov som ledde till att skolpsykologer kom till elevernas lärmiljö, det gillar jag. Det visar att elevhälsan och lärare tillsammans kan åstadkomma mycket i den miljön där lärandet uppstår och där svårigheterna oftast visar sig alltså i undervisningen. Mycket bra initiativ som också enligt den intervjuade psykologen visade på goda effekter för elevers lärande och för läraren att möta behoven. Vad kan vi lära oss av sådant vi tidigare identifierat som svårigheter? Hur använder vi oss av den tidigare informationen? Finns det något av det vi redan vet som vi kan använda i den dagliga undervisningen för att förekomma individuella åtgärder? Dessa frågor är mycket viktiga i vårt förebyggande arbete. Riskfaktorer blir lättare att vända till friskfaktorer om vi analyserar tidigare insatser och effekter. Genom friskfaktorer kan vi förebygga åtgärdande insatser. För övrigt tror jag att en organiserad undervisning där elever förstår vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska göras är en utgångspunkt för att lärandet ska underlättas för alla. Ett stödjande klassrumsklimat med varierade arbetssätt, tydliga uppstarter och avslutningsrutiner där vi kommunicerar och förbereder våra elever på vad som komma skall gynnar inte enbart de elever som är i behov av stöd, det gynnar alla elever. Ju mer verksamheterna satsar på hälsofrämjande och förebyggande insatser desto mindre åtgärdande insatser kommer det långsiktigt att bli. Men det är också viktigt att poängtera att alla elever har rätt att få särkilt stöd i skolan. Ibland räcker inte övergripande hälsofrämjande och förbyggande arbete hela vägen och då har alla elever rätt till särkilt stöd.

Kollegialt lärande hjälper oss att utveckla undervisningen, lösa svårigheter, få fram framgångsfaktorer och stärka yrkesprofessionen. Ett viktigt steg på skolnivå är att organisera för kollegialt lärande så det blir en skolpersonalens dagliga arbete. Elevhälsa börjar alltid i organisationen därför behöver rektor, lärare och elevhälsan kontinuerligt samarbete för kommunicera förhållningssätt samt finna samsyn kring skolans uppdrag och hur arbetet ska utföras. Det behövs en organisation där elevhälsoteam, arbetslag och rektor systematiskt identifierar behov för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Om vi kontinuerligt följer upp och utvärderar våra insatser tror jag möjligheterna till att skapa tillgängliga lärmiljöer, som möter alla elevers behov och förutsättningar, ökar. Jag säger det igen, elevhälsa börjar alltid i organisation.

Lärlabbet: Pedagogik och särskilt stöd med rektor Maria Kempe Olsson och professor Eva Hjörne
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post203