Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Processkontroll

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2016-12-04 11:44:35

Wheelan Susan A beskriver i boken Att skapa effektiva team (2013) hur arbetsgrupper går igenom olika utvecklingsstadier 1. Tillgänglighet/ trygghet, 2. Opposition/ konflikt, 3. Tillit/ struktur eller 4. Arbete/produktivitet. Se tidigare inlägg om att bygga upp starka och effektiva arbetsgrupper.

Oavsett var arbetsgruppen befinner sig i sin utveckling är det betydelsefullt att ledaren kontinuerligt stannar upp dialogen i arbetsmötena för att inte skapa oro i arbetsgruppen och för att skapa en gemensam förståelse och trygghet. Processkontroll kan man kalla det för när ledaren mitt i mötet avbryter samtalen i syfte att göra en avstämning av dialogen. Det innebär att ledaren för en arbetsgrupp ser till att det finns tid efter cirka halva mötestiden till att korrigera saker som inte flyter på bra under mötet. Det kan till exempel handla om att någon eller några inte fått utrymme till att uttrycka sina åsikter eller att det inte finns en samlad förståelse av innehållet i dialogen. Med stöd av denna avstämning kan man göra omedelbara förändringar vilket gör att teamet kan ägna tid åt sådant som är utvecklande.

Processkontrollen kan ske med stöd av dessa frågor:

1. Håller vi oss till uppgiften och tidsschemat enligt agendan?

2. Tycker var och en att hen har fått komma till tals?

3. Är det något som behöver klargöras vid den här tidpunkten?

4. Finns det något som vi kan göra just nu för att förbättra processen?

Ledaren kan också markera mötets innehåll och processer genom att göra sammanhangsmarkeringar. Det kan hjälpa gruppen med att tydliggöra komplexa sammanhang och hjälpa ledaren att lyssna in behov. För att alla i arbetsgruppen ska förstå mötets ordning kan ledaren ställa frågor som Vilken tågordning har vi idag? Vilken tid har vi på oss? Och på slutet är det betydelsefullt att låta var och en i arbetsgruppen beskriva något som de vill förtydliga eller kanske prata om vid nästa mötestillfälle.

Att ledaren har återkommande "hållplatser" i mötena för att identifiera vilket stöd gruppen behöver och för att stämma av "läget" är en långsiktig insats i arbetet med att utveckla arbetsgruppen. Det kan uppmuntra gruppen till att bli en en effektiv arbetsgrupp och det tydliggör allas ansvar att bidra i arbetet.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post216