Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Checklista vårterminen 2014

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-01-05 10:30:36

Nu börjar skolan. För att ta reda på vad som förväntas av mig har jag gjort en checklista. Liksom eleverna är jag i behov av att bena ut vad jag ska göra, vad mitt uppdrag kräver att jag ska göra samt för att komma ihåg. Denna checklista kommer jag att dela upp i mindre checklistor för att underlätta arbetet med så många olika uppgifter och uppdragsgivare. Man kan säga att denna lista är en ”grovlista”. Mina uppdragsgivare på skolan är ledning, elever, föräldrar, lärare och annan extern personal.

Min checklista inför vårterminen 2014

- Elever som inte dyker upp i skolan ska sökas upp.

- Boka in samtal med föräldrar och elever.

- Elever i behov av inläst material, alternativa verktyg och andra pågående anpassningar ta reda på att det fortfarande klaffar.

- Fortsätta arbetet med att kravanpassa för elever i behov, utforma individuella planer, strukturera skolans arbeten utifrån elevens förutsättningar, utforma individuella veckoscheman samt checklistor.

- Gå runt i arbetslagen för att informera och prata om NPF och bemötande.

- Vara delaktig i klasserna, inkludera mig själv i elevernas verksamhet, samt planera klassrumsarbetet tillsammans med berörda lärare.

- Ständigt arbeta med Lässtrategier.

- Skapa ordbanker för att förtydliga kunskapskraven.

- Fullfölja arbetet med formativ bedömning. Syfte med återkoppling, eleverna utför självskattning efter lektionerna för att ansvara för sin kunskapsutveckling.

- Hålla igång arbetet med att implementera alternativa verktyg med syfte att underlätta lärarnas kompensatoriska uppdrag samt för att anpassa lärandet efter elevens behov och förutsättningar.

- Få till ett bättre samarbete med biblioteket. Planera in träffar.

- Arbeta för att eleverna får vara med att skapa skoluppgifter samt redovisningsformer, gäller ej kursinnehållet, för att öka motivation, inflytande och lärande.

- Elevhälsans förebyggande arbete, värdegrundsfrågor. Skapa rutiner kring arbetet.

- Tillsammans med elevhälsan vägleda arbetet med att utreda elevernas behov, anpassningar och åtgärdsprogram.

- Kollegahandledning- samtala om förhållningssätt och bemötande.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post28