Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Särskilt stöd kräver samarbete

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-20 16:08:27

Vårterminen har startat och mitt klassrumsuppdrag är återigen igång. Idag var en sådan dag då jag var delaktig i klassrummet. Läraren startade lektionen med en genomgång av hur en argumenterande text ska struktureras, därefter var det dags för eleverna att i grupp om två starta arbetet. Denna dubbellektion hann jag både sätta igång några elever, repetera uppgiften för de som behövde och visa några elever hur de kan arbeta med ett rättstavningsprogram.

Klassrumsuppdraget är så viktigt, elever som är i behov av extra stöd får det i klassrummet. Istället för att ta ut eleven från undervisningen kliver jag in. Läraren och jag samarbetar och leder eleverna framåt i sitt lärande. Vi återkopplar, prövar olika strategier, hjälper eleverna med att komma igång samt söker goda lärande miljöer. Undervisningssituationen blir också mycket lugnare, fler elever finner studiero. Detta arbete kräver förstås en grundlig utredning av elevens svårigheter och behov för att ta reda på hur stödet ska utformas och förankras. Det är ju också skillnad på särskilt stöd och anpassningar.

Enligt skollagen saknar särskilt stöd någon definition det är elevens behov som avgör det särskilda stödet. Men särskilt stöd kan vara att läraren anpassar undervisningen, extra personal i klassrummet, externt samarbete, anpassning av läromedel, ämnesspecifikt, igångsättare, motiverande samtal med mycket mera. Anpassningar är sådant stöd som inte betraktas som särskilt stöd och som ingår i en del av den dagliga undervisningen. Exempel på anpassningar i klassrummet kan vara att eleven får förlängd skrivtid, alternativa redovisningsformer, muntlig komplettering, hjälp med delmål, rättstavningsprogram, talsyntes, inläst material med mera.

Om en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram upprättas. Om utredningen visar att stödet kan ske med anpassningar upprättas inte ett åtgärdsprogram men anpassningarna måste dokumenteras och beskrivas.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post32