Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Inkludera genom stöd i klassrummen

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-22 20:36:27

Sitter och tänker på specialpedagogens klassrumsuppdrag, utifrån perspektivet att stötta eleven i klassrummet. Kan man starta ett team som arbetar i klasserna då behov finns eller uppstår? Hur kan isåfall ett sådant arbete förankras och bli ett naturligt inslag i verksamheten? För att det ska vara möjligt tror jag att vi måste utgå från att all personal har ansvar för den specialpedagogiska verksamheten lärare, rektor, fritidspedagoger, förskollärare och hela arbetslag. Specialpedagogik är inte någonting som ska ske på sidan av den ordinarie skolverksamheten. Om så sker riskerar vi att skolan arbetar i parallella system och utanförskap uppstår. Vi måste utgå från ett relationellt perspektiv som bygger på att vi har en helhetssyn där kunskap, fostran och omsorg integreras i hela verksamheten. Där ansvaret för specialpedagogiska ”aktiviteter” hanteras av hela skolan med ledning och stöd av rektor och elevhälsa. Väljer vi denna väg har vi kommit långt.

Som jag tidigare skrivit är det nödvändigt att utreda elevens svårigheter utifrån den miljö hon befinner sig i, vi kan inte isolera problemen till den enskilda eleven. Det betonar även skollagen att skolan ska anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov, och att eleverna ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska behovet av stöd skyndsamt utredas. Huvudprincipen är också att stödet ska ges inom elevens ordinarie undervisningsgrupp.

Åter till frågorna: Kan man starta ett team som arbetar i klassrummen då behov finns eller uppstår? Och hur kan ett sådant arbete förankras och bli ett naturligt inslag i verksamheten? Det finns säkert många skolor som lyckats arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv, jag har läst om Nossebroskolans team. Grundprincipen på Nossebroskolan är att elever ska få stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Målet är att eleverna ska lyckas i klassrummet och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt med eleven i centrum. Specialpedagogen samordnar teamet, hon fördelar resurserna som består av ämneslärare, specialpedagog och speciallärare. Skolan har inte anställt ny personal för detta uppdrag, de har omfördelat resurserna. Varannan vecka träffar specialpedagogen lärare som vill ha insatser i sina klassrum. Därefter tar hon reda på vilka resurslärare som ska besöka klassrummen. Hon stämmer också av scheman, behov och åtgärder. Resurserna är inte fokuserade på ämnen utan finns övergripande. Detta arbetssätt och förhållningssätt har bidragit till att fler elever uppnått kunskapskraven än tidigare. Nossebroskolans förändringsarbete följs upp av ett femårigt forskningsprojekt.

Detta inkluderande arbete tar inte bort behovet av särskilt stöd men det ger elever som behöver extra stöd en möjlighet att lyckas i klassrummet, att fungera som de andra eleverna och att känna delaktighet. Syftet med att skapa ett team som besöker klasserna är att ge elever extra stöd för att komma vidare i sitt lärande men också för att vara ett stöd i hela undervisningssituationen tillsammans med läraren. Det här arbetssättet skulle jag vill pröva på.

Läs mer om Nossebroskolans arbete via Skolverket  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post33