Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Kan vi skapa en skola för alla?

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-01-28 17:04:23

Jag tror att vi kan skapa en skola för alla men hur arbetet ska utövas avgör våra styrdokument, samhällets utveckling också skolans förhållningssätt.

Vad säger då våra styrdokument? Kapitel 3, 3 § Barns och elevers utveckling mot målen står det att alla elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det innebär att om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter som tex. funktionsnedsättningar, psykosociala besvär, koncentrationssvårigheter, svårigheter i socialt samspel eller upprepad och långvarig frånvaro ska vi inom skolan starta en utredning. Utredningen ska beskriva elevens svårigheter och behov och därefter görs en bedömning av elevens behov av särskilt stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Utredningen kan ske i samråd med personal från elevhälsan, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Vi har också internationella dokument att ta hänsyn till. 1994 skrev vi på Salamancadeklarationen som förordar att skolan ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Inkluderingsbegreppet fick också sitt genombrott i samband med att vi skrev på deklarationen. Visst finns det utrymme för tolkningar i Salamancadeklarationen men mycket stämmer överens med vår skollag, som ställer krav på alla elevers utveckling och lärande.

Vad innebär då inkludering? Inkludering är ett förhållningssätt där arbetet planeras med eleven i centrum för att undanröja hinder för deltagande och lärande. Orsaken till elevens svårigheter ska i första hand sökas i undervisningssituationen och inte hos eleven själv.

Hur kan vi då tillmötesgå skollagen och andra styrdokument? Genom att inta ett relationellt förhållningssätt. Eleven är huvudrollsinnehavare och det måste vi inom skolan utgå ifrån.

En framgångsrik utbildning för alla kräver en kombination av samarbete, att vi möter elevens behov och förutsättningar. Ömsesidigt arbete med eleven i centrum är ett begrepp som pekar på helheten i relationen, det inbegriper hela individens engagemang från intellekt till individens synpunkter och kräver en inställning och ett förhållningssätt där man utgår från elevens behov. Utgår vi ifrån ett relationellt synsätt kräver det lyhördhet och öppenhet för att upptäcka, identifiera och bemöta elever som är i behov av särskilt stöd. Och på så sätt tillmötesgår vi också elevens behov, skollagen och övriga styrdokument.

Sammanfattningsvis kan man väl säga att vårt uppdrag inte alltid är enkelt. Men samverkar skolans personal med föräldrar och elever ger vi utrymme till delaktighet och gemensamt ansvar. Och utgår vi från att specialpedagogik vänder sig till alla lärare kan vi tillsammans organisera rutiner och utveckla metoder som ökar samarbetet och kollegialt lärande.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post35