Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Diskussionsgrupper i syfte att samarbeta inom organisationen

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-02-06 17:19:22

Denna vecka arrangerade jag och specialpedagogen Helena Wallberg diskussiongrupper på en gymnasieskola i Täby. Temat var helhet, ett begrepp som kräver en inställning och ett förhållningssätt med eleven i centrum. Vi började morgonen med en storsamling där diskussionsmetoden, syftet och målet presenterades.

- Syfte: skolans samtliga professioner i samarbete för elevens bästa.

- Mål: att närma sig varandra i tanke och handling för elevens bästa.

Borden var utrustade med papper, penna och figuren av Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. ( Jag har tidigare diskuterat figuren, relationellt - och kategoriskt perspektiv i min blogg. Vill ni läsa mer om det klickar ni på kategori specialpedagogik, Vad är specialpedagogik?).

Därefter satte sig lärarna i olika grupper för att fritt diskutera 4-5 frågor. Varje grupp utnämde en samtalsledare samt sekreterare. Efter hand som samtalen pågick lämnade grupperna rapporter på en rapportvägg så att alla deltagare kunde ta del av varandras diskussioner. Då och då avbröt vi diskussionerna med några korta filmer som beskriver situationer som kan uppstå i ett klassrum. Syftet med filmerna var att krydda diskussionerna och skapa variation. Som avslut fick grupperna skriva ner frågor på blädderblock som de tycker är viktiga att skolan fortsätter att utveckla. Därpå samlades personalen runt rapportväggen för att prata och ta del av varandras synpunkter. Det blev helt enkelt lite mingel.


Genom dessa diskussionsgrupper fick lärarna utrymme till att nyttja sin fulla potential genom att ta fram sina kunskaper, erfarenheter och förmågor för att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. Det var en mycket inspirerande dag av erfarenhetsbyten, kloka tankar och idéer.

Ett relationellt perspektiv

Ett kategoriskt perspektiv


Uppfattning av pedagogisk kompetens

Förmågan att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar till lärande hos eleverna

Ämnesspecifik och undervisningscentrerad

Uppfattning av specialpedagogisk kompetens

Kvalificerad hjälp att planera en differentiering i undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp direktrelaterad till elevers uppvisade svårigheter

Orsaker till specialpedagogiska behov

Elever i svårigheter. Svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i utbildningsmiljön

Elever med svårigheter.

Svårigheterna är antingen medfödda eller på annat sätt individbundna

Tidsperspektiv

Långsiktighet

Kortsiktighet

Fokus för specialpedagogiska åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljö

Eleven

Förläggning av ansvaret för specialpedagogisk verksamhet

Arbetsenheter- lag och lärare med aktivt stöd från rektor

Speciallärare, specialpedagoger och elevhälsopersonal

Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval enligt Persson, B (1998). Via (Hans Atterström, Roland S. Persson. 2000).

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post38