Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Kollegahandledning

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-02-10 12:48:18

Twitterflödet säger mycket om förskolans och skolans behov av kollegialt lärande, vi behöver dra nytta av varandras engagemang, kunskap och erfarenheter. Syftet med kollegahandledning är att läraren får hjälp av kollegor med att utveckla sin yrkesetik, yrkeskunskap, få syn på sin elevsyn och att arbetslaget enas om ett gemensamt förhållningssätt för bedömning samt till barn som är i behov av stöd. För att kollegahandledning ska implementeras i verksamheten måste fasta tider planeras i den dagliga agendan. Kollegialhandledning bör påbörjas oavsett om det finns en anledning eller inte. Avsikten är att finna en metod som fångar in problem och svårigheter innan personalen måste lösa problemen akut. För att åse handledningens utveckling är det viktigt att dokumentera. Meningen är att de som är aktiva i handledningsgruppen ska kunna ta del i dokumentationen, inte någon utomstående. Genom att dokumentera kvalitetssäkrar vi handledningen och höjer dess status.

”Vi måste samarbeta inom skolan för att bygga upp lag som arbetar tillsammans med att lösa svårigheter i lärandet, som kollektivt diskuterar och utvärderar egenskaper och kvalitéer hos beläggen för vår påverkan på elevernas inlärning och regelbundet samarbetar med planering och utvärdering av lektioner, lärandemål och kriterier för måluppfyllelse” Hattie (2012)

Exempel på strukturerad kollegahandledning som jag själv använt mig av.

En strukturerad samtalsmetod

Syftet är att kollegor hjälper varandra med situationer som uppstått. Det kan handla om elever som har inlärningssvårigheter men också om sitt mentorsuppdrag.

Arbetssätt

- Dela in gruppen på 6-12 personer

- Utse en deltagare som leder samtalet och en tidshäxa

- Alla får enskilt skriva, max 5 minuter, om till exempel ett dilemma som uppstått, om elever som är i behov av särskilt stöd eller annat som är problematiskt

- I tur och ordning läser alla upp sin text

- I demokratisk anda väljer gruppen ut ett av fallen

- För att tydliggöra det valda fallet får alla ställa en fråga till den som blivit utsedd.

- Enskilt får var och en fundera och analysera

- Ledaren låter en deltagare åt gången ge synpunkter

- Den deltagare vars fall blev utsedd får kommentera och reflektera över deltagarnas utläggningar

- Ledaren summerar  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post39