Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Vardagsspråk och skolspråk

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-02-20 22:18:28

För att alla elever ska komma vidare i sitt lärande och nå skolframgång behöver vi undervisa elever i skolspråket. Vardagskunskaperna tillägnar sig eleverna utanför skolan vilket leder till att de är lättillgängliga och tagna ur elevernas verklighet. Men inom skolan sker lärandet genom de språk som lärarna förmedlar genom presentationer, genomgångar och förklaringar som oftast är hämtade från skolans läromedel. Det innebär att skolkunskaperna inte ser likadana ut som vardagskunskaperna. Skolkunskaperna är abstrakta, svårtillgängliga och kräver mycket stöttning, explicit undervisning, tydliga genomgångar och ordbanker.

Vardagskunskap
- byggs upp sakta, gradvis och bit för bit fragmentariskt, osammanhängande
- byggs upp i takt som framförallt bestäms av barnet
- byggs upp på ett oreflekterat sätt
- förhandlas fram i talspråk
- är baserat på personliga och ömsesidiga erfarenheter
- har konkret och icke teknisk betydelse
- utgör en helhet

Skolkunskap
- byggs snabbt och systematiskt i en logisk sekvens
- byggs upp i takt som bestäms av läraren och kursplanen
- byggs upp på ett reflekterat sätt
- organiseras i skriftspråk
- är distanserat från personliga och ömsesidiga erfarenheter
- har abstrakt och teknisk betydelse
- är uppdelat i discipliner

Fritt taget från Bjar (2008). Lindberg (2008). Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur. Översatt från Painter (1999) i Liberg m. fl. (1997).

Skolspråket används i många läromedelstexter på ett mer oklart sätt än vad som sker i vardagsspråket. I skolspråket beskrivs handlingar och egenskaper med hjälp av substantiv. I vardagsspråket används mest verb som förklarar handlingar, substantiv för att återge människor och adjektiv som förklarar egenskaper. Elever som lär sig ett andraspråk utvecklar sitt vardagsspråk inom ett eller två år medan skolspråket tar mellan fem och sju år att utveckla Gibbons (2011). Skolans viktigaste uppdrag är att förena vardagskunskaper och skolkunskaper med hjälp av vardagsspråk och skolspråk. Genom genrepedagogik får läraren tillgång till ett verktyg att arbeta med både språkutveckling och ämnesundervisning.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post42