Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Olika perspektiv på elevhälsan

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-02-24 13:29:39

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I detta blogginlägg tänkte jag beskriva vad det hälsofrämjande uppdraget innebär utifrån skollagen.

Elevhälsans hälsofrämjande arbete innebär insatser i skolans organisation i syfte att skapa en skola som ger förutsättningar för elevernas och personalens möjlighet till lärande och utveckling. Det omfattar hela skolmiljön alltså klassrummen, korridorer, matsalen, toaletter med mera. Det handlar om att skapa en trygg miljö där både elever och personal vistas. En trygg skolorganisation främjar elevernas lärande, hälsa och självkänsla. Vilket i sin tur kan leda till att behovet av individuella insatser som till exempel mobbning kan minskas. Inom detta uppdrag ingår även insatser som bidrar till skolans förhållningssätt för att möta elever i behov av särskilt stöd men också för att stödja skolans personal. Hur kan ett sådant arbete planeras och organiseras?

Elevhälsan behöver:

- vara delaktig på ledningsnivå

- tid till att synas och finnas med i elevernas vardag

- vara aktiv i skolans värdegrundsarbete och skolkulturarbete

- tillsammans med lärarna vara med och planera samt arbeta med eleverna om skolans värdegrund

- undervisa om tobak, droger, doping, jämställdhet, sex och samlevnad

- erbjuda hälsobesök

- aktiv i arbetet mot diskriminering

- stödja personalen i bemötandefrågor

- handledning och konsultation i arbetet med elever i behov av stöd, utredningsarbetet samt åtgärder

- arbeta med kamratstödjare

Detta arbeta ska implementeras i skolan och inte ske i form av kortsiktiga projekt. Drop- in tider är ett bra forum till att konsultera och handleda skolpersonal i arbetet med eleverna men också i åtgärdsprogramsprocessen.

Skolans organisation måste utformas så att samtlig personal arbetar åt samma mål som bygger på gemensamma kunskaper och insatser. När vi når dit finns goda möjligheter till en likvärdig skola.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post43