Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Elevhälsans förebyggande arbete

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-02 08:05:36

Elevhälsan förebyggande arbete

Dagens blogginlägg är en fortsättning på elevhälsans uppdrag, olika perspektiv på elevhälsan.

Elevhälsans Förebyggande uppdrag innefattar insatser som gör det möjligt att tidigt identifiera och åtgärda beteendemönster som visar på skolsvårigheter. Fungerar elever och grupper blir det lättare att arbeta inkluderande och motverka utanförskap. Det förebyggande arbetet handlar också om att utveckla skolans kompetens vad gäller läs- och skrivinlärning med mera.

Att identifiera och undanröja hinder för elever i behov av särskilt stöd innebär bland annat att skolan måste starta en utredning på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Elevhälsan behöver:

- vara delaktig i att utveckla skolans kompetens inom läs- och skrivinlärning

- handleda och konsultera i arbetet med elever i behov av stöd, utredningsarbetet samt åtgärder

- samarbeta med lärarna och eleverna i arbetet med att möta elever i behov av särskilt stöd

- vara delaktig på arbetslagsträffar för att följa upp arbetet med elever i behov av stöd och åtgärdsprogram

- vara delaktig i den enskildes elevens utredningsarbeten

- träffa elever

Jag har skrivit om det tidigare och jag gör det igen: alla skolans professioner måste samarbeta. Olika professioners perspektiv ska tas tillvara för att belysa och förstå vad som främjar elevernas lärande och utveckling. För att bilda en helhet måste elevernas enskilda delar synliggöras och detta kan bara ske i samarbete.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post45