Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Utreda del 3

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-06 19:54:46

Åtgärdsprogramsprocessen UTREDA.

Utredningen inför eventuellt åtgärdsprogram kan underlättas genom att dela in utredningsdokumenten i tre delar individ, grupp och organisation. Klicka på länken så får ni fram en utredningsblankett som jag använder mig utav på skolor.
LÄNK TILL UTREDNINGSBLANKETT

Individnivå

Kartläggningen kan innefatta lärares observationer, anpassningar som gjorts och vad det har lett till, uppgifter från elev och vårdnadshavare, nationella prov, betyg, närvaro, information från elevhälsan samt tidigare åtgärdsprogram och utredningar. Tänk på att psykologiska, sociala, medicinska eller specialpedagogiska underlag kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda.

Gruppnivå

Kartläggningen kan behandla vilka pedagogiska metoder som används i klassrummet, hur elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljö är organiserad. Kartläggningen innebär också att man gör en kritisk granskning av sina egna undervisningsmetoder/arbetssätt.

Skolnivå

Kartläggningen kan innefatta hur skolan organiserar verksamheten och fördelar resurserna.

När kartläggningen är klar görs en bedömning av om eleven är i behov av anpassningar och/eller särskilt stöd. En utredning kan visa att en elev inte är i behov av särskilt stöd men i behov av anpassningar. Anpassningar bör dokumenteras, till exempel i utredningsdelen. Det behöver framgå av utredningen när den är gjord och vem som har gjort den samt befattning. Utredningen måste dokumenteras skriftligt då den kan överklagas av vårdnadshavare samt elever som är över 16 år (28 kap. 12§, 16§ Överklagande).

Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post50