Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

ABC-METODEN

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2013-11-06 17:30:20

Det handlar om hur vi ska förhålla oss till elever som är oflexibla och som blir frustrerade i olika situationer. Många av dessa elever har svårt att hantera motgångar och just därför är det viktigt att vi väljer våra strider på ett sätt som gynnar eleven. Ross W Greene beskriver en modell som kan hjälpa barnet att känna igen situationer som kan leda till konflikter. Barnets flexibilitet och explosivitet styrs av hur vuxna reagerar på hennes beteende. Han menar att om vi skapar en användarvänligare miljö, som bereder vuxna att agera innan barnet får ett oflexibelt och explosivt beteende, kommer samspelet mellan den vuxne och barnet förbättras.

Barnets beteenden sorteras i tre kategorier A, B och C. Samtliga ska hjälpa oss att nå tre mål:

A - Ha kvar vuxna som auktoritetsfigurer.

B - Vuxna ska lära barnet färdigheterna flexibilitet och frustrationstolerans.

C - Vuxna ska ha kännedom om barnets begränsningar.

För att vuxna och barnet ska veta hur de ska agera under situationer som uppstår sorteras barnets beteenden in i de olika kategorierna. Barnet ska veta om beteendens olika betydelse.

A- Mål: Ha kvar vuxna som auktoritetsfigurer

Säkerhetsfrågor ligger alltid i kategori A, sådant som kan skada barnet eller någon i omgivningen.

När den vuxne säger nej till barnet måste hon driva igenom det utan några undantag. I A lär sig barnet att den vuxne är auktoritetsfigur.

Exempel på beteenden: slå en kamrat, sparka på en stol.

B- Mål: Vuxna ska lära barnet färdigheterna flexibilitet och frustrationstolerans

I kategori B lägger vuxna beteenden som är viktiga men som inte kräver ett direkt nej. Det handlar om att kommunicera, mötas på halva vägen och hjälpa barnet att göra en kognitiv karta. I B lär sig barnet flexibilitet och att tåla motgångar. I denna kategori tränas problemlösning och flexibelt tänkande. Till en början måste vuxna hjälpa barnet att finna goda lösningar.

Exempel på beteenden: Vägrar gå till matsalen, vill inte göra en skoluppgift.

C- Mål: Vuxna ska ha kännedom om barnets begränsningar

Kategori c lägger vuxna beteenden som inte är högt prioriterade och inte viktiga att kompromissa om, sådant som man kan strunta i under en tid.

Exempel på beteenden: skaka på benet, äta viss mat, jacka hänger på fel krok.

Syftet med modellen är att minska utbrotten och frustrationsnivån för att utveckla ett bättre sätt att kommunicera på. Kategori C ska i framtiden flyttas till B.

ABC- modellen har jag använt som diskussionsunderlag tillsammans med gymnasieelever som av olika anledningar agerat oflexibelt. Vi har diskuterat hantering av motgångar, val av strider och hur eleven kan agera för att undvika ilska. Vilka situationer blir eleven frustrerad? Arg? Ledsen? Hur kan eleven förekomma sådana situationer? Kan eleven försöka ta diskussionen som gör henne frustrerad, kategori B? Kan eleven strunta i vissa saker/situationer? Några elever har använt modellen som stöd till sitt egna tankemönster och sitt agerande.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post6