Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Sambedömning

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-03-17 15:39:22

Sambedömning är ett sätt att arbeta med likvärdig bedömning.

Sambedömning innebär att lärare samarbetar om bedömning eller betygs­sättning, till exempel genom att bedöma elevers prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen. Fokus ligger främst på hur lärare gemensamt tolkar och värderar elevers prestationer utifrån kurs­ och ämnesplanernas förmågor och kunskapskrav.

Olika former av extern bedömning räknas inte som sambedömning, till exempel när Skolinspektionen kontrollrättar nationella prov. Inte heller räknas samarbete om bedömning tillsammans med elever eller bedömarträning, till exempel när en grupp bedömare tränas för att samstämmigt bedöma specifika uppgifter i natio­ nella eller internationella undersökningar.” (Skolverket, Sambedömning i skolan, 2013).

Det finns inte mycket forskning om huruvida sambedömning leder till samstämmighet av vad enskilda elever presterar, betygsättning, inlämningsarbeten eller prov. Forskning har dock visat det går att utveckla sambedömning genom en ökad samsyn på kunskapskrav, vad som ska bedömas med mera.

Likvärdig bedömning handlar om att utföra bedömningar av hög kvalitét, som är i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav, och att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur.(Skolverket).

Likvärdig bedömning nås med hjälp av tydliga kunskapskrav, kunskapskriterier och sambedömning. Det handlar om att lärare i de enskilda kurserna finner ett gemensamt yrkesspråk som utgår från styrdokumenten.

Bedöma likvärdigt samstämmighet i tre tolkningsled

- Tolkning av styrdokument

- Tolkning av elevarbeten

- Tolkning av det samlade underlaget

Tolkning av styrdokument

Första ledet handlar om att tolka och förstå styrdokument för att därefter planera undervisning och konstruera uppgifter som går att bedöma.

Tolkning av elevarbeten

Andra ledet handlar om att läraren måste tolka och värdera elevens prestationer. Kvalitet på elevernas prestationer handlar inte bara om ämnet utan också elevens motivation.

Tolkning av det samlade underlaget

Tredje ledet handlar om att göra en samlad bedömning av ett allsidigt underlag utifrån kursens kunskapskrav.

För att sambedömningen ska bli så likvärdig som möjligt är det bra att lärare diskuterar och utgår från elevarbeten. Låt diskussionerna utvecklas i ett tillåtande klimat där åsikterna får vara skilda.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post64