Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Kravanpassning

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2013-11-09 10:10:04

Förhållningssätt till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologen Ross.W. Greene, som jag tidigare referat till, säger att människor som kan uppföra sig gör det. Det handlar om personenes förmåga inte vilja. Detta tänkande innebär att kraven på eleven kan vara för höga. Vi ställer ofta samma krav på alla elever oavsett förutsättningar, diagnoser eller sociala svårigheter. Både inom skolan och i det privata livet är kraven högt uppsatta inom områdena kommunikation, empatisk förmåga, flexibilitet, uthållighet, impulskontroll, följsamhet och tålamod. När elever inte kan möta dessa krav står omgivningen och skolan förbryllade över situationen. Vad kan vi från skolans håll göra? Vi måste anpassa kraven utifrån förutsättningarna, att möta olika är rättvisa. Psykologen Bo Hejlskov Elven skriver i sin bok Problemskapande beteende (2013)att när vi anpassar kraven och inte minst sättet vi ställer kraven på uppnår man rätt press och ger eleven möjlighet att genomföra det som krävs. Det handlar inte om att ställa underkrav utan att låta eleven lyckas med sitt uppdrag och i framtiden öka graden av krav.

Kravanpassning innebär att i nära samarbete med eleven strukturera upp skolans arbeten utifrån elevens förutsättningar. Utarbeta ett schema och en planering över vad som ska göras, när och hur. Struktur är viktigt för att eleven ska hinna förbereda sig inför olika uppgifter och moment samt att eleven känner tillhörighet och delaktighet. Viktigt är att vi hjälper eleven med information, planering, delmål, påminna för att förekomma situationer som kan vara svåra att möta och annat som berör skolans vardag. Kravanpassning innebär ett nära samarbete mellan elev, personal och föräldrar. Tillsammans måste vi utforma en individuell plan och åtgärdsprogram som vi regelbundet följer upp och utvärderar.

Överskådlig veckoplanering
Det finns olika varianter på hur en veckoplanering kan se ut. Dessa scheman använder jag till några elever. Ofta träffas eleven och jag en gång i veckan för att strukturera ett veckoschema över skolans innehåll. Ibland vill eleven att vissa lektioner, raster, utflykter, prov eller annat ska färgläggas för att tydligöras. En del vill ha tidsangivelse. Några elever vill att vi skriver in fritidsaktiviteter medan andra enbart vill strukturera upp inlämningsarbeten och prov. Behoven är olika. Veckoplaneringen lägger vi ut digitalt, då kan alla kring eleven ta del av innehållet, dock förekommer det att eleven vill ha den i pappersform liggandes i sin ficka.

Schema med lista
Schema

Det finns ett stort värde av att visuellt tydliggöra skolans innehåll samt arbetssätt, informationen blir mer konkret än ett vanligt schema. Med hjälp av alternativa verktyg kan skolan underlätta struktur och tydlighet. Vi ska återkomma till det.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post7