Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Vad säger Skolinspektionen om särskilt stöd

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-08 17:16:18

Det är inte för Skolinspektionen vi ska utreda elevernas behov eller upprätta åtgärdsprogram men det är intressant att ta reda på vad de tittar på när de granskar särskilt stöd på grund- och gymnasieskolor. Skolinspektionen anser också att det är värdefullt för skolor att reflektera över vad som granskas.

Skolinspektionen beskriver på hemsidan www.skolinspektionen.se områden som de tittar på inom området särskilt stöd. Nedan har jag sammanställt information som jag funnit på hemsidan.

Skolinspektionen granskar särskilt stöd

- Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd

- Beslut om åtgärdsprogram

- Krav på åtgärdsprogram

- Stöd inom den undervisningsgrupp eleven tillhör

- Studiehandledning på modersmål

Skolinspektionen granskar att skolornas utredningar kartlägger elevens behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska innehålla möjliga slutsatser till varför eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Utredningen ska ske inom individ-, grupp- och organisationsnivå. Inspektionen tittar också på att de lärare som berörs är delaktiga i utredningsarbetet och att skolan har rutiner för hur utredningarna dokumenteras.

Skolinspektionen granskar åtgärdsprogrammets stödåtgärder, att åtgärderna följs upp och att utvärdering sker.

Det finns ingen mall över hur åtgärdsprogrammen ska struktureras bara vad det ska innehålla. Skolinspektionen granskar åtgärdsprogrammens innehåll, alltså:

- Hur ser elevens behov ut

- Hur tillgodoses elevens behov och vilka åtgärder vidtas

- Hur följs åtgärderna upp och utvärderas

Vidare granskar Skolinspektionen att det särskilda stödet ges inom den klass eleven tillhör samt att elever som är i behov av en studiehandledning på sitt modersmål får tillgång till det. Även rektors beslut om olika undervisningsgrupper som till exempel enskild undervisning kontrolleras och att skolor samverkar med andra verksamheter till exempel socialtjänsten.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post86