Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Gibbons och Dysthes syn på lärande

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-04-17 09:46:07

När jag läste till svenska som andraspråkslärare kom jag i kontakt med författarna Dysthe och Gibbons. Båda har präglat min undervisning och mitt förhållningssätt. I detta blogginlägg tänkte jag kortfattat skriva om deras syn på lärande.

Olga Dysthe är professor i pedagogik och har ägnat sin forskning åt språkets betydelse för lärandet. Hon har bland annat skrivit böckerna: Det flerstämmiga klassrummet och Skriv för att lära. Pauline Gibbons är biträdande professor och har arbetat med andraspråksundervisning i många länder och skrivit böckerna Lyft språket lyft tänkandet och Stärk språket stärk lärandet. Hur ser dessa erfarna kvinnor på lärande?

Dysthe beskriver att lärandets utgångspunkt är konstruktivistiskt och interaktionistisk. Hon säger att varje enskild individ bygger upp en egen kunskapsstruktur, hon menar att det inte går att kopiera eller överta andras kunskaper, att kunskap sker via samspel. Undervisning som inbjuder till socialt samspel gynnar eleverna då de tillägnar sig andra elevers strukturer för att vidare göra kunskapen till sin egen. Inlärningspotentialen finns i dialogen mellan tal och skrift, mellan det skriftliga och det muntliga språket. För att uppnå elevernas stegring måste lärarna använda sig av både muntligt och skriftligt språk.

Gibbons (2009) betonar att kunskaps – och språkutveckling sker i samarbete. Det är av stor vikt att det sker ett samspel mellan lärare och elev, och att båda är aktiva genom hela inlärningsprocessen. Språkinlärning är en process som drivs socialt. Avgörande för hur eleverna lyckas med sin språkinlärning har att göra med hur lärarna stöttar. Det som påverkar inlärningen är den förkunskap eleven har med sig och att lärarna använder sig av det i sin planering. Det är också viktigt att lärarna har förståelse över att många elever inte förstår ämnesspecifika skolord utan att dessa måste läras i skolan, och för att eleverna vidare ska lyckas i sin inlärning gäller det att finna stimulerande arbetsmodeller som för undervisningen framåt.

Både Gibbons och Dysthe refererar till Vygotskys forskning ”Zonen för närmsta utveckling”. Om eleverna inte får stöd av den vuxne kommer utvecklingen och inlärningen att avstanna eller fördröjas. Viss skillnad på deras syn förekommer dock. Dysthe betonar processen utifrån eleverna själva medan Gibbons utgår från förlagan. Gibbons ger eleverna instruktioner på hur de ska göra för att klara uppgifterna de blivit ålagda att utföra. Eleverna får tillgång till punktlistor och exempel på arbetsgångar. Det är till stor del lärarna som avgör vad som ska göras i klassrummen och det är deras stöttning som avgör hur eleverna ska lyckas. Dysthe har som utgångspunkt att människan utvecklar sina tankar genom språket. En dialogisk process där skrivandet kommer efter talet. Hon vill att undervisningen skall processas genom att eleverna tar emot information, tolkar, kopplar ihop den med tidigare erfarenheter. Genom denna process utvecklas lärandet.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post95