Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Andraspråksinlärning

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-04-22 16:30:08

Andraspråksinlärning kan ske genom formell inlärning (inlärning som sker genom undervisning) och genom informell inlärning (inlärning som sker genom vardaglig kontakt med språket). Informell inlärning sker i den miljö där målspråket talas. Inlärningen kan alltså ske på individens begäran helt utan undervisning.

Interimspråksteorin innebär att inlärarens andraspråk betraktas som ett eget system under utveckling. Målspråket är det språk som är föremål för inlärning och inlärarspråket är den version av språk som inläraren själv stegvis bygger upp. Varje språk anses utgöra ett eget system. Abrahamsson (2009) skriver att interimspråksteorin är en kognitiv andraspråksinlärning. Han beskriver inlärarspråkets utveckling och utformning genom användandet av fem kognitiva processer.

- Transfer från modersmålet, vilket menas att strukturer från modersmålet förs över och används i interimspråket.

- Transfer från undervisningen, en överanvändning av specifika strukturer i undervisningen kan resultera i en icke målspråksenlig användning sker.

- Inlärningsstrategier, medvetna och omedvetna inlärningsstrategier, minnesknep och studieteknik som eleven använder sig av när andraspråket lärs in.

- Kommunikationsstrategier, strategier som inläraren tar till när omedelbara lösningar krävs för att kommunikationen ska hållas vid liv och inte brytas samman.

- Övergeneralisering av målspråksformer, övergeneraliseringar av grammatiska och semantiska drag i målspråket.

Varje enskild individ bygger upp en egen kunskapsstruktur. Individen kan inte kopiera eller överta andras kunskaper, kunskap sker via samspel. Utifrån detta bör eleverna erbjudas och uppmuntras till ett socialt samspel för att tillägna sig andra elevers strukturer och vidare göra kunskapen till sin egen. Inlärning sker bäst i ett flerstämmigt och i ett dialogiskt klassrum. Det är av stor betydelse för kunskapsinhämtningen men också för att eleverna ska lära sig att tänka självständigt. Ett dialogiskt klassrum är en god modell för hur människor skall fungera i ett demokratiskt samhälle (Dysthe).


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.