Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Nya regler för åtgärdsprogram

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-06-06 10:56:38

Den 4/6-2014 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagen vilket bland annat berör åtgärdsprogrammen. Dessa ändringar sker för att reglerna om stöd och särskilt stöd för elever ska bli tydligare. Beslutet innebär att elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska få stöd i form av extra anpassningar. Dessa anpassningar ska snabbt sättas in och ske inom den ordinarie undervisningen. Först när extra anpassningar gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska detta anmälas till rektor. Om läraren direkt kan bedöma att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta snarast anmälas till rektor och åtgärdsprogram upprättas.

De behov som finns skrivna i åtgärdsprogrammet ska enbart beröra de behov av särskilt stöd eleven är i behov av. Åtgärdsprogrammen behöver inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det räcker med att skriva när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som är ansvarig.

Det är viktigt att skolpersonal gör pedagogiska utredningar för att tydliggöra elevens stödbehov och hur dessa behov ska åtgärdas, utredningsdelen tas inte bort.

Det är bra att beslutet innebär att rektors ansvar för upprättande av åtgärdsprogram ligger fast och inte blir beroende av att man som förälder agerar, säger Greger Bååth. Här har regeringen lyssnat på vårt och andras remissvar” (SPSM.se).

Läs mer om nya regler. Länk till Sveriges riksdag.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.