Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2015-01-12 17:39:54

Bristande tillgänglighet infördes den 1/1-2015 som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Syftet med lagen är att personer med funktionsnedsättning lättare ska kunna hävda sin rätt till att kunna delta på lika villkor, utan hinder i form av just bristande tillgänglighet. Nytt i diskrimineringslagen är också att funktionshinder byts ut till funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella förmågan och är inte en egenskap hos en person. Istället handlar det om att miljön brister i tillgänglighet. Enligt lagen menas funktionsnedsättning varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. Skollagen kommer också att byta bort ordet funktionshinder mot funktionsnedsättning enligt spsm.se

Enligt Diskrimineringsombudsmannen innefattar det nya förbudet alla områden som diskrimineringslagen täcker till exempel:

- Utbildning

- Arbetslivet

- Offentlig anställning

- Värn- och civilplikt

- Hälso- och sjukvården

- Yrkesbehörighet

- Medlemskap i vissa organisationer

- Statligt studiestöd

- Socialtjänsten

Tidigare har diskrimineringslagens krav på tillgänglighet omfattat lokaler inom högskolan, numera kommer hela utbildningsområdet omfattas. Det innebär att förskola, grundskola, gymnasiet och högskolan omfattas av kravet.

Krav på tillgänglighet inom skolor och förskolor handlar om att göra undervisningen tillgänglig genom att ge stöd i undervisningen, ta fram hjälpmedel samt se till att lokalerna anpassas efter behov. En tillgänglig förskola och skola innebär alltså att man anpassar den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för att skapa en lärmiljö som stämmer överens med elevens behov.

Genom att kartlägga sin verksamhet kan man motverka diskriminering. Men vilka åtgärder som krävs avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet, och bedömningen ska ta sin utgångspunkt på de krav som finns för tillgänglighet i till exempel skollagen och diskrimineringslagen.

En kartläggning kan innebära att förskolan eller skolan ser över om verksamheten utsätter elever för diskriminering eller kränkande behandling. Det kan ske genom att titta på hur klasserna eller grupperna är indelade, hur rutinerna ser ut, schemaläggningen, regler eller andra aktiviteter som sker i verksamheten är organiserade.

Diskrimineringslagen förbjuder sådant som innebär att en person missgynnas av skäl som har samband med: funktionsnedsättning, kön, könsöverskidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder.

Länk till Diskrimineringslag  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.