Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Följa upp och utvärdera elevärenden

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2015-01-28 16:26:25

Skolor behöver skapa rutiner kring arbetet med stödinsatser i syfte att ta reda på att insatserna visar på förväntade resultat. Rutinerna behöver innefatta samtalstid om skolans lärmiljöer och elever.

När rektor får information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ser rektor till att arbetet kring utredningen startar. För att elevhälsans kompetens ska tas tillvara och för att rektorn i ett tidigt skede ska få information av lärare behövs kontinuerliga mötestider på skolan. Dessa möten behöver ha en stående punkt i protokollet där elever uppmärksammas och där samarbetet med elevhälsan kan planeras och startas. Till exempel kan den stående punkten finnas med i arbetslagsmöten/programlagsmöten.

Ett stort dilemma för många rektorer är att ta reda på att processen runt arbetet med stödinsatser fungerar. Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och det är rektorn som beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas. Det är alltså rektor som ansvarar för att arbetet med säkerhet sker och att stödinsatserna visar på förväntade resultat. Ett sätt att överblicka arbetsprocessen är att skapa en överskådlig mall som tydliggör vilka extra anpassningar som finns, vilka som är delaktiga i processen, om utredning startats, åtgärdsprogram, uppföljning, utvärdering och om insatserna avslutats. Genom en överskådlig mall kan även elevhälsan följa arbetsgången i syfte att stödja lärarna genom processen.

Exempel på mall


Uppföljning och utvärdering är moment som måste ske för att ta reda på att arbetet fungerar. Uppföljningens syfte är att ta reda på att åtgärderna genomförs samt att bedöma huruvida åtgärderna utvecklas i riktning mot kunskapskraven eller mot kunskapsmålen i läroplanen. Utvärderingens syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv ta reda på hur åtgärderna fungerat.  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Malin Larsson 2015-03-16 21:34:47

Bra! Det ska jag prova!

Posted by Maja 2015-02-16 08:28:04

Hej Mia!
Tack för positiv återkoppling. Hoppas vi hörs av igen.
Vänligen Maja

Posted by Mia Lorentz 2015-02-09 12:30:39

Mycket bra tips, tack!