Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Lärprocesser genom handledning

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2016-05-15 12:07:30

Hur skapar vi lärprocesser med handledning?

Handledning är en inlärningssituation där teori och praktik kopplas ihop för att utveckla professionalitet och säkerhet i yrkesrollen. Yrken som innebär att arbeta nära människor och som dagligen skapar relationer kan genom handledning få stöd och vägledning av andra individuellt eller i grupp. Det handlar om att hjälpa till att bättre använda sig själv och sina egna kunskaper och erfarenheter i det praktiska arbetet. Ulla Holmberg skriver i sin bok Handledning i praktiken att handledning- om hur man skapar en lärandeprocess, att handledning är både mål- och processorienterad. Det betyder att en rad aktiviteter pågår under en längre tid med ett konkret mål i sikte att utveckla sin professionalitet. När handledningsprocessen påbörjas är det viktigt att det finns tydligt syfte med handledningen.

Frågor är basen i handledning. En bra början i en handledningsträff är att låta alla berätta vad de för närvarande håller på med och vad de vill ta upp det aktuella handledningstillfället. Om handledningen redan varit igång vill säkerligen de flesta berätta vad som hänt sen sist och vad de vill ta upp detta handledningstillfälle. Handledaren kan också ge sin bild från förra tillfället för bjuda in till ytterligare reflektion.

Det finns många olika metoder för hur de handleddas frågor kan bearbetas personligen tycker jag att reflekterande team är ett spännande sätt att handleda på.

Reflekterande team
Ett reflekterande team är en handledningsmodell som kan användas för att fördjupa reflektionen kring ett gemensamt tema. Teamet består av en grupp som lyssnar på en kollegas beskrivning av en fråga, svårighet eller dilemma. En person i gruppen väljs ut för att under en begränsad tid bli intervjuad av en kollega kring en frågeställning. Frågeställaren, kollegan, beskriver svårigheterna eller situationen utifrån sin egen synvinkel med hjälp av frågor. De andra deltagarna sitter vid sidan av tysta för att lyssna och observera. När intervjun är klar ger de observerade kollegorna sina perspektiv för att skapa ökad förståelse för frågan eller svårigheten. Teamet reflekterar över sådant som är av betydelse runt frågeställningen. Medan teamet reflekterar lyssnar handledaren och den handledde. När det momentet är klart fortsätter frågeställaren under en kort stund att ställa frågor om sådant som kommit upp under reflektionstiden för att ta reda på hur den handledde kan tänka sig att komma vidare. Processen avslutas med att det reflekterande teamet samtalar om frågeställningen men också över sättet att bearbeta det på. Den handledde lyssnar till teamets synpunkter men ges inte utrymme till att säga något. Genom att lyssna kan den handledde till exempel lära sig en del om hur hen uppfattas.

Innan handledningen startar ska gruppen gemensamt kommit överens om vilken fråga det ska hålla sig till. Det kan till exempel handla om en svårighet som en enskild kollega eller arbetslag har som de behöver hjälp med att hantera. Fördelar med att arbeta med reflekterande team är att den handledde lyssnar till kollegernas reflektioner utan att utreda eventuella missförstånd eller annat. Den handledde tystnad kan bidra till nya insikter utan att för den delen behöva ta ställning till reflektionerna. Den handledde väljer själv huruvida reflektionerna kan användas.

Denna handledningsmetod ställer krav på att handledaren håller hårt i hur tiden fördelas i processens olika steg.

  1. Intervju 10 minuter
  2. Reflektioner i grupp 10 minuter
  3. Fortsatt intervju 6
  4. Gemensam diskussion

Ett annat sätt att reflektera i team är genom att den handledde berättar om sin svårighet och teamet, gruppen, får därefter ställa frågor. När de momentet är klart reflekterar teamet över det som kommit fram. Den handledde är under tiden tyst och lyssnar. Nästa moment kopplas den handledde in och ges möjlighet till att reflektera kring det som sagt.

Innan någon form av handledning startar är det viktigt att samtliga deltagare kommit överens om gemensamma regler. Genom att skriva ett handledningskontrakt har gruppen beslutat att vidta vissa regler och kommit fram till gemensamt syfte.

- Syfte med handledningen

- Önskemål med handledningen

- Förväntningar

- Sekretess. Samtalen stannar i gruppen.

- Spelregler för samarbetet

- Utvärderingar
Referens: Ulla Holmberg. Handledning i praktiken- Om hur man skapar en lärandeprocess  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.