Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Utarbeta del 4

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-10 09:31:24

Utarbeta åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen ska vara ett fungerande redskap i det praktiska arbetet. Åtgärdsprogrammen ska utgå från elevens behov, mål som åtgärderna kommer att inriktas mot, åtgärder som skolan utarbetar och ansvarsområden. När åtgärdsprogrammet utarbetas är det lämpligt att utgå från fyra delar: behov, mål, åtgärder och ansvariga.

Behov

I åtgärdsprogrammet ska det framgå elevens svårigheter och behov. Informationen hämtas från den utredning som skolan arbetat med för att utarbeta mål och åtgärder. Precis som i utredningen är det viktigt att undvika värdeladdade formuleringar som till exempel personliga egenskaper.

Mål

Dokumentera vilka mål åtgärderna kommer att inriktas mot. Målen ska handla om elevens behov och vara konkreta, utgå från kunskapskraven och kunskapsmålen i läroplanen. Samtliga mål ska kunna följas upp och utvärderas. Korta mål är viktiga för elevens självkänsla och självförtroende och gör arbetet lättare att överblicka.

Åtgärder

Det kan handla om att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett visst ämne, ett särskilt sätt att strukturera innehållet i undervisningen eller en anpassning av läromedel och pedagogiska hjälpmedel till exempel särskilda digitala verktyg. Vid återkommande långvarig frånvaro kan det handla om att använda motivationsskapande metoder för att åter få eleven att delta i undervisningen. Andra åtgärder kan handla om att se över och förändra hur skolan organiserar undervisningen och lärmiljön för att stödja eleven i gruppen och i det sociala samspelet” (Skolverkets allmänna råd, 2013).

Ansvariga

Självklart är det eleven som ska ansvara för åtgärderna och ta ansvar för sitt lärande utifrån mognad och ålder, men ansvaret för genomförandet av de särskilda stödet ligger alltid på skolan. Därför är det mycket viktigt att det i åtgärdsprogrammet framgår vem som ansvarar för de olika åtgärderna. På så sätt undkommer vi också att någon elev ramlar mellan stolarna.

Vid upprättande av åtgärdsprogram ska elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Extern kompetens kan också medverka men det är alltid skolan som slutligen beslutar om åtgärderna. Mentor har ett informationsansvar gentemot den personal som är involverande i åtgärderna kring eleven. Åtgärder och anpassningar ska genomföras så snart beslut om åtgärdsprogram är fattat.

Samlat åtgärdsprogram

Om en elev är i behov av av särskilt stöd i fler ämnen/kurser utarbetar skolan ett samlat åtgärdsprogram för eleven. Trots att åtgärdsprogrammet är samlat behöver det framgå vad som gäller för respektive ämne/kurs och vem som ansvarar för de olika åtgärderna.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas” (3 kap. 9§ Barns och elevers utveckling mot målen).  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Karin Ryss 2014-03-10 21:26:28

Fantastiskt! Vilken handledning. Tack.