Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Följa upp och utvärdera del 5

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-13 17:29:32

Följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammet

Följa upp innebär kontinuerlig uppföljning av att beslutade åtgärder har genomförts och att de har förväntad effekt. Detta sker i den dagliga verksamheten.

Utvärdering innebär att lärare tillsammans med elev och vårdnadshavare gör en helhetsbedömning av mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet. Inför utvärderingen bör det finnas information från den personal som är involverad i åtgärderna kring eleven.

Förslag på utvärderingsfrågor:

- Har åtgärderna genomförts?

- Hur har åtgärderna fungerat?

- I vilken utsträckning har eleven uppnått de kortsiktiga målen i åtgärdsprogrammet?

- Hur utvecklas eleven i riktning mot kunskapsmålen och kunskapskraven?

- Behöver åtgärdsprogrammet revideras?

Sammanfattningsvis kan man säga att åtgärdsprogram är den enda garanti som skollagen har för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de är i behov av, och är en viktig väg mot en likvärdig skola för alla. Ett pedagogiskt verktyg för lärare och en bekräftelse på stödåtgärder skolan ska arbeta med tillsammans med eleven.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.