Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Vad är särskilt stöd?

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-07 12:06:34

Skollagen har ingen definition av begreppet särskilt stöd och det finns inte definierat vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev ska få särskilt stöd (Skolverkets allmänna råd, 2013). Det är upp till skolorna att avgöra vad som avses med särskilt stöd och vem som ska erbjudas det särskilda stödet. Oavsett vad särskilt stöd innefattar och vem som ska erbjudas står det i lagen att skolan ska ge elever stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

1 kapitel. Inledande bestämmelser

Syftet med utbildningen enligt skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Det kommer alltid finnas elever som någon gång under sin skoltid stöter på svårigheter och behöver särskilt stöd. Liksom elever som kan behöva särskilt stöd under hela skoltiden.

Som huvudregel ska särskilt stöd ges inom den elevgrupp eleven vanligtvis tillhör. Eleven kan under en tid få särskilt stöd genom enskild undervisning under förutsättning att skolan prövat att ge eleven särskilt stöd i den grupp eleven vanligtvis tillhör. Dock är det viktigt att enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång inte ersätter en prövning om att placera eleven i annan skolform.

Det är upp till skolan att avgöra om en elev är i behov av särskilt stöd. För att ta reda på varför eleven har svårigheter i skolan och hur behoven ser ut måste skolan starta en utredning. 3 kap 8 § skollagen .

UTREDNINGSUPPDRAGET

Utredningsuppdraget kan rektorn utföra själv eller delegera till personal på skolan. Utredningar av elevs behov till särskilt stöd kan vara olika omfattande. Om en elev inte uppfyller delar av kunskapskraven och orsakerna är tydliga kan utredningen ske snabbt. Om en elev har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, svårigheter socialt, koncentrationssvårigheter eller språkstörningar krävs en mer grundlig utredningsinsats, skolan behöver kartlägga och analysera hela skolsituationen. En grundlig utredning innebär att skolan involverar specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator eller/och psykolog. Det förekommer också att skolans utredning behöver kompletteras med hjälp av extern utredningskompetens. Den externa utredningen kan fungera som underlag för skolans beslut av elevens behov av särskilt stöd.

Det är mycket viktigt att skolor har kunskap om att oavsett om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är det inte tillräckligt eller avgörande för bedömning om elevens behov av särskilt stöd. En diagnos betyder inte per automatik att eleven är i behov av särskilt stöd. En diagnos får aldrig vara ett villkor för att skolan ska erbjuda elever särskilt stöd.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.